สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 28

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 28

ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2564

จากสถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทำให้เหล่านักศึกษาและพี่น้องจิตอาสาได้มาพบปะกัน พูดคุยผ่านการประชุมซูมแทบทุกวัน แล้วแต่พี่น้องจะจัดสรรเวลา ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์, พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจการประชุม ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 นักศึกษาและพี่น้องจิตอาสาเรา มีกิจกรรมหลากหลายทั้งสัปดาห์ เรามาดูกันว่ามีห้องเรียนอะไรบ้างที่น่าสนใจ 

กิจกรรมของห้องเรียนวิชชาราม มีดังนี้

1.ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 10

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20:00 น – 22:00 น. ห้องเรียนวิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 10 มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 53 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ  วันนี้เป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนในการนำเสนอ หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอคลิปวีดีโองานกลุ่ม 2 กลุ่มคือ กลุ่มอุเบกขาและกลุ่มรสแท้ รสทิพย์ [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

2.กิจกรรมรายการ คลายรักคลายทุกข์ ep.32

รายการคลายรักคลายทุกข์ ตอนที่ 32 มาคุยกันในหัวข้อ “ทุกข์เพราะรัก ธรรมะข้อใดจะช่วยแก้” เกี่ยวกับข้อธรรม หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมต่าง ๆ ที่ผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เคยใช้แก้ทุกข์จากความรักกัน [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

 

3.กิจกรรมนักศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 16 

วันที่อังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. มีนักศึกษาสนใจร่วมกิจกรรม ประมาณ 12 แอคเค๊าท์ สัปดาห์นี้นักศึกยังคงเป็นการพากันฝึกเรื่อง Present English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ด้วย Powerpoint อีกเช่นเคย มีนักศึกษากลุ่มมิตรสหาย มาฝึกนำเสนอ [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

4. ห้องเรียนวิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 15 (จบคลาส)

วันที่อังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:00 – 20:00 น. โดย มีคุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์, คุรุตรงพุทธ ทองไพบูลย์และคุรุวรางคณา ไตรยสุทธิ์ ห้องเรียนนี้ใช้หลักของอปริหานิยธรรมมาใช้ในกลุ่มอย่างควบแน่นและเข้มข้นในการขับเคลื่อนงาน ทำให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค รู้รักสามัคคีกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง เจริญไปด้วยกันทั้งงานนอกและงานในได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด [อ่านเพิ่มเติม]

5.กิจกรรมนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 14

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น. บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 30 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

6.รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 20

วันนี้พิเศษมากกว่าทุกครั้ง เพราะมีการสัญจรจากจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทางภาคใต้ เข้ามาร่วมรายการพร้อมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลาง รวมทั้งหมด 38 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนาและคุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม ซึ่งครั้งนี้มีผู้ร่วมแบ่งปันการบ้านอาริยสัจ 4 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณภคมน ถิระธรรมภณ, คุณจิตรา พรหมโคตร, และคุณนงนุช พาสนาโสภณ [อ่านเพิ่มเติม]

7.รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 120


วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. – 21.33 น. วันนี้มีพี่น้องเข้ามาทบทวนธรรม 27 ท่าน ได้ร่วมแชร์สภาวะในประเด็น การบรรเทาทุกข์สถานการณ์โควิด, การเลือกและการวางใจ โดยที่เราไม่ทุกข์ใจ, การประมาณ-การเอาภาระ แต่ไม่เอาทุกข์,เมนูน้ำพริกแพทย์วิถีธรรมและวิบากดีร้ายสังเคราะห์สร้างเหตุการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้ [อ่านเพิ่มเติม]

 

8.กิจกรรมสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 1 (2/2564)

การสอบวิชาอริยสัจ 4 ครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หมวดความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน จำนวน 10 ข้อ สอบผ่านออนไลน์ด้วยกูเกิ้ลฟอร์มโดยให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด ข้อสอบเป็นแบบเลือกคำตอบได้ 2 ตัวเลือก คือ ถูกและผิด เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

9.รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 121  

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. – 21.51 น. เนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้ คือ การแจ้งการสอบวิชากายวิภาคศาสตร์, พี่น้องแชร์สภาวธรรมช่วงโควิด, ข้อแนะนำจากผู้ดูแลและผู้ติดเชื้อ, การดูแลตัวเองเมื่อต้องไปฉีดวัคซีน, ภารกิจบำเพ็ญ, แนวทางลดทุกข์พี่น้องคนไทยและแบ่งปันวิถีชีวิตแพทย์วิถีธรรม [อ่านเพิ่มเติม]

 

10.ห้องเรียน “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.- 21.49 น. ประเด็นเด่นจากรายการ 1)การสื่อสารทรงพลัง 2) องค์ประกอบการสื่อสาร 3) การสื่อสารด้านพุทธศาสนา [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

11.ห้องเรียน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 18

ห้องเรียน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 18 (English for Communication) วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. เนื้อหาที่เรียน : present power point วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 42 ท่าน ในวันนี้ มีนักศึกษานำเสนอ power point 2 กลุ่ม ที่นำเสนอการบ้านคือ กลุ่มมิตรสหายและกลุ่มDiamond Heart [อ่านเพิ่มเติม]

 

12.รายการ “ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ New Normal” ครั้งที่ 16

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 – 21.55 น. ประเด็นจากรายการ คือ วิธีแก้แผลกดทับ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง, เนื้องอกในมดลูก, กินยาเยอะ แน่นท้อง, โควิดบุกบ้าน ต้องทำอย่างไร วันนี้มีพี่น้องทั้งจิตอาสาและชาวค่ายเข้าร่วมรายการทั้งหมด 50 ท่าน ดำเนินรายการ โดย ดร. นิตยาภรณ์ สุระสาย (น้อมพรฟ้า) และคุณประภัสสร วารี (กุ้ง) [อ่านเพิ่มเติม]

 

13. ห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30 – 20:40 น. เรียนรูู้การใช้ Sound meter เช็คระดับเสียง การปรับระดับ การบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วย Screen capture การปรับแสงและสีในวิดีโอ และการแก้ปัญหาขอบภาพสีดำในภาพที่ถ่ายมาเป็นแนวตั้ง [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

14.ห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 28

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-15.30 น. คุณแพรลายไม้ กล้าจน เปิดรายการด้วย สโลแกน พูดคุยภาษาโลกุตระ อริยสัจ 4 วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 57 ท่าน บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปความเบิกบาน [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

15.รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 122

วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. – 21.46 น. ทบทวนธรรมในวันนี้มีพี่น้องเข้ามาร่วมรายการ 32 ท่าน มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดค่ายแพทย์วิธีธรรมออนไลน์ New Normal  ช่วงท้ายอาจารย์หมอเขียวแนะนำวิธีสื่อสารกับชาวค่าย [อ่านเพิ่มเติม]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *