Skip to content

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 25

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 25

ระหว่างวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2564

ช่วงเดือนมิถุนายน นักศึกษาวิชชารามมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายวิชาผ่านโปรแกรมซูม ทำให้พี่น้องเราได้พบปะพูดคุยกันทุกวัน ในช่วงสัปดาห์นี้ เรามาดูกันว่ามีห้องเรียนวิชชารามวิชาใดบ้าง 


กิจกรรมของห้องเรียนวิชชาราม มีดังนี้

1.ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 17

ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 17 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 20:00 น – 21:51 น. มีผู้เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 41 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ หัวข้อที่เรียนในวันนี้ คือ อาหารตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 3 สูตร [อ่านเพิ่มเติม]


2.ห้องเรียน วิชาแอดมิน (CTA102) ครั้งที่ 12

ห้องเรียน วิชาแอดมิน CTA 102 เวลา 18.00 น.-20.00 น. มีพี่น้องนักศึกษามารวมพลังกัน 20 ท่าน วันนี้กลุ่มทุ่งนาเป็นกลุ่มที่มานำเสนอการทำงานผ่าน ZOOM และมีการแบ่งงาน-การบ้านของพี่น้องนักศึกษาผ่าน google form [อ่านเพิ่มเติม]

 

 


3.กิจกรรม “นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ4 ครั้งที่ 11

 

 

กิจกรรม “นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00. –  18.00 น. บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเบิกบานเช่นเคย วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งการบ้านมาร่วมบำเพ็ญทั้งหมด 3 ท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

 

4. กิจกรรม “รวมพลัง ภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 17

รายการ “รวมพลัง ภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 17 ประจำวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 19.30-21.15น. มีจิตอาสาเข้าร่วมรายการ 27 ท่าน ครั้งนี้มีผู้ร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 3 ท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

 

 


5.กิจกรรม ห้องเรียนสาระธรรม ครั้งที่ 44

 

ห้องเรียนสาระธรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:30 -20:30 น. มีผู้เข้าร่วม 20 ท่าน สัปดาห์นี้มีพี่น้องกลุ่มยินดีและกลุ่มพลังศีล ได้นำผลงานมาโหวตกันไปแล้ว จำนวน 3 ภาพผ่านโหวตไปเรียบร้อย [อ่านเพิ่มเติม]


6. ห้องเรียน วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 7

 

ห้องเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 7 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 -21.30 น. ดำเนินการสอนโดย แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย เรื่องระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System)  [อ่านเพิ่มเติม]

 

 


7. ห้องเรียน วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 16

 

ห้องเรียน “วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 16 ”ประจำวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. – 20.15 น. หัวข้อที่ได้พูดคุยกันคือแนะนำการเขียนโพสต์-ใส่รายละเอียดสินค้า, งานประชาสัมพันธ์ และสมัครสมาชิกใหม่ [อ่านเพิ่มเติม]


8. ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 15

 

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 15 English for Communication วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น. ในวันนี้ คุรุ เบญจวรรณ ภูมิแสน ได้สาธิตการทำ power point และสอนเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอน [อ่านเพิ่มเติม]

 


9. กิจกรรม “ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ New Normal” ครั้งที่ 13

รายการ “ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ New Normal” ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 18.42 – 21.45 น. เริ่มต้นด้วยการมาร์ชชิ่งต่อด้วยการอ่านบททบทวนธรรมแลตอบคำถามปัญหาสุขภาพ [อ่านเพิ่มเติม]

 


10.ห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 25

ข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00-15.30 น บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้เต็มไปความเบิกบานยินดี มีนักศึกษาเข้าร่วมบำเพ็ญออนไลน์ผ่านซูม จำนวน 55 ท่านด้วยกัน ในช่วงแรก ดร. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุพุทธพรฟ้า) ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ การให้คะแนน วิชา อริยสัจ 4 และมีพี่น้องส่งการบ้านอริยสัจ รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

 


11.ห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 14

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 -20.00 น.วันพิเศษวันหนึ่งที่มีพี่น้องจิตอาสา นักศึกษาวิชชาราม และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มาเราร่วมกันแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับงานตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมกันครั้งนี้จำนวน 22 ท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *