สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 23

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 23

สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564


กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องวิชชารามที่น่าสนใจมีดังนี้

1. กิจกรรมห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 5

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 20:00 – 21:00 น.
โดยมีคุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน
และคุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ เป็นคุรุประจำวิชา
วันนี้มีนักศึกษามาเข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 35 ท่าน เนื้อหาในการเรียนวันนี้ได้ศึกษาในเรื่องกลไกลการปรับสมดุล-สุขภาพดี และนักศึกษากลุ่มรวมพลัง ได้นำเสนอคลิปวีดีโออาหารครัวหมอเขียว แกงอ่อมรวมพลังด้วย [อ่านเพิ่มเติม]


2.
กิจกรรมห้องเรียน วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 10

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น.
โดยมี คุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ เป็นผู้สอนหลักในวิชานี้
และมี คุรุตรงพุทธ ทองไพบูลย์ คุรุวรางคณา ไตรยสุทธิ์
มาร่วมเป็นพลังและสังเกตการณ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 13 ท่าน มีการแจ้งคะแนนสอบกลางภาค ร่วมแบ่งปันความรู้สึกในการทำงาน  แบ่งงานการบ้านที่พี่น้องส่งผ่าน Google Forms และเตรียมงานเพื่อนำเสนอต่อท่านอาจารย์เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา  [อ่านเพิ่มเติม ]

3. กิจกรรมนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 11 : ห้องเรียนวิชชาราม

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ในวันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจและได้เข้าร่วมรวมพลังกันทั้งหมด 21 ท่านด้วยกัน บรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นบรรยากาศที่มีความยินดีเบิกบานและพร้อมที่จะแบ่งปัน มีพี่น้องมาร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 ทั้งหมด 3 ท่าน ในช่วงที่ 2 คุรุแพรลายไม้ คุรุประจำวิชา ได้มาแนะนำการทำการบ้าน power point หลักไวยกรณ์อังกฤษ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเพิ่มเติม และนักศึกษาได้แจ้งหัวข้อในการบ้านของแต่ละกลุ่ม [อ่านเพิ่มเติม]


4.
รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 16

ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 19.00 น. – 21.00 น. กิจกรรม “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14 วันนี้มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลาง เข้าร่วมรายการหลายท่าน มีผู้ร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 3 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมรายการก็ต่างได้รับประโยชน์จากการฟังการแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 ของพี่น้อง ทำให้สามารถพิจารณาตาม อีกทั้งยังได้เห็นการเสียสละเอาภาระของหมู่มิตรดีที่ได้มาร่วมกันวิพากย์สังเคราะห์การบ้าน [อ่านเพิ่มเติม]

5. กิจกรรมห้องเรียน วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดี​ ที่​ 3​ มิถุนายน ​2564 ​เวลา 20.00-21.00 น.​ โดยมี คุรุกานดา​ ศักดิ์สอนชัย​ เป็นผู้สอนในวิชา​ วันนี้มีนักศึกษาได้เข้ามาร่วมชั้นเรียนกันหลายท่าน​ เนื้อหาในการเรียนวันนี้​ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบต่อมไร้ท่อ​ โดยในท้ายชั่วโมงคุรุได้มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ลองทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงด้วย
[ติดตามเพิ่มเติม]

 

6. กิจกรรมห้องเรียนวิชาสุขภาพองค์รวม

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 -21.00 น.  โดยมี อาจารย์พิเศษ ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล เป็นผู้สอนในวิชานี้ โดยมีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และนักศึกษาสถาบันวิชชาราม ร่วมเรียนรู้ ซึ่งมีนักศึกษาได้เข้ามาร่วมชั้นเรียนทั้งหมด 21 ท่าน เนื้อหาในการเรียนวันนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องการสร้างกำลังใจเชิงรุกยุค New Normal บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความเบิกยินดี [ติดตามเพิ่มเติม]

7. กิจกรรมห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 14

วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี คุรุเอ๋ เบญจวรรณ ภูมิแสน จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อาจารย์พิเศษจาก สถาบันไพบูลย์ภาษา ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้สอนหลักในวิชา และมีคุรุแพรลายไม้ เป็นคุรุผู้ช่วย ในวันนี้คุรุแพรลายไม้ ได้ให้โอกาสนักศึกษาฝึกฝนการนำเสนองานกลุ่ม โดยครั้งนี้มีนักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกฝน จำนวน 2 กลุ่ม (ไม่มีการรายงานข่าว)
[ติดตามเพิ่มเติม]

8. กิจกรรมห้องเรียน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 23 | ห้องเรียนวิชชาราม

วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 12:00 – 14:00 น.
โดยคุรุประจำวิชานี้ คือ อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วิชชาธิการบดีสถาบันวิชชาราม
ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุโอ๋ พุทธพรฟ้า) รองวิชชาธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วันนี้มีนักศึกษาร่วมบำเพ็ญมากกว่า 50 ท่าน โดยไม่มีตรวจการบ้าน แต่เป็นกิจกรรมเฉลยข้อสอบปลายภาค ในระหว่างเฉลยข้อสอบ คุรุได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปฺิดเผยด้วย  [อ่านเพิ่มเติม]

 

9. กิจกรรมห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 12

วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 -20.00 น.
โดยมี คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอนในวิชานี้
วันนี้มีนักศึกษาวิชชารามให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 15 ท่าน เนื้อหาในการเรียนวันนี้ได้ศึกษาในเรื่องการอัปเดตโปรแกรม VSDC การจัดกลุ่มทำงาน และการรรวมพลังกันจัดทำสกู๊ปครบรอบ 1 ปี หมอเขียวทีวี [อ่านเพิ่มเติม]

 

สรุป สถาบันวิชชาราม ทำให้พวกเราเห็นว่า ของดีและฟรีมีอยู่จริงในโลกนี้ สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนฟรี ผู้สอนก็สอนด้วยความยินดีเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนใด ๆ ผู้เรียนก็เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานเบิกบานใจที่ เรียนไปสอนไป ต่างก็พบกับความผาสุกไปยิ่ง ๆ ขึ้น การศึกษาในอุดมคติแบบนี้มีจริง อนุโมทนาคุรุและนักศึกษาทุกท่าน สาธุ 

เจริญธรรมสำนึกดี 
ทีมแอดมิน รวงข้าว รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *