สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 21

ข่าวการศึกษาวิชชารามสัปดาห์ที่ 21 

สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน

วันจันทร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564


กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องวิชชารามที่น่าสนใจมีดังนี้

1. กิจกรรมห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 3

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 20:00 – 21:00 น.
โดยมีคุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน
และคุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ เป็นคุรุประจำวิชา
วันนี้มีนักศึกษามาเข้าร่วมชั้นเรียนทั้งหมด 51 ท่าน เนื้อหาในการเรียนวันนี้ได้ศึกษาในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรค กลไกการเกิดและการหายของโรค พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวในห้องเรียน
[อ่านเพิ่มเติม]

2. กิจกรรมห้องเรียน วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 8

วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น.
โดยมี คุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ เป็นผู้สอนหลักในวิชานี้
และมี คุรุตรงพุทธ ทองไพบูลย์ คุรุวรางคณา ไตรยสุทธิ์
มาร่วมเป็นพลังและสังเกตการณ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 17 ท่าน
เนื้อหาการเรียนวันนี้ได้ศึกษาในเรื่องการทำลิงก์เว็บ การทำ Embed
วีดิโอ Youtube ลงในเว็บไซต์ พร้อมกับให้การบ้านกลุ่มกลับไปฝึกทำ
[อ่านเพิ่มเติม ]

3. กิจกรรมนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 9 : ห้องเรียนวิชชาราม

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ในวันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจและได้เข้าร่วมรวมพลังกันทั้งหมด 19 ท่านด้วยกัน บรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นบรรยากาศที่มีความยินดีเบิกบานและพร้อมที่จะแบ่งปัน มีพี่น้องมาร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 ทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งวันนี้ห้องเรียนเปิดช้ากว่าทุกครั้ง  จึงได้งดการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ
[อ่านเพิ่มเติม]

 

4. รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 – 21.35 น. กิจกรรม “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14 วันนี้มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง เข้าร่วมรายการทั้งหมด 34 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณกุ้ง พันธุ์ทิพา นุชทิม ซึ่งครั้งนี้ มีผู้ร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 3 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมรายการก็ต่างได้รับประโยชน์จากการฟังการแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 ของพี่น้อง ทำให้สามารถพิจารณาตาม และพ้นทุกข์ อีกทั้งยังได้เห็นการเสียสละเอาภาระของหมู่มิตรดีที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันวิพากย์สังเคราะห์การบ้าน และกิเลสของแต่ละท่าน สร้างพลังให้เห็นความชัดเจนในกิเลส สู่ความพ้นทุกข์ไปด้วยกัน [อ่านเพิ่มเติม]

5. กิจกรรมห้องเรียน วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน

 วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 -21.00 น. โดยมี คุรุกานดา ศักดิ์สอนชัย เป็นผู้สอนในวิชา วันนี้มีนักศึกษาได้เข้ามาร่วมชั้นเรียนกันหลายท่าน เนื้อหาในการเรียนวันนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ โดยในท้ายชั่วโมงคุรุได้มีแบบฝึดหัดให้นักศึกษาได้ลองทดสอบคามรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงเรียนด้วย [ติดตามเพิ่มเติม]

 

 

6. กิจกรรมห้องเรียนวิชาสุขภาพองค์รวม

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 -21.00 น. โดยมี คุรุพรรณทิพา ชเนศร์  เป็นผู้สอนในวิชา วันนี้มีนักศึกษาได้เข้ามาร่วมชั้นเรียนกันหลายท่าน เนื้อหาในการเรียนวันนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างกำลังใจเชิงรุกยุค New Normal บรรยากาศการเรียเป็นไปด้วยความเบิกบานยินดี ในท้ายชั่วโมงคุรุท่านได้เมตตามอบหมายงานให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเพิ่มติมด้วย [ติดตามเพิ่มเติม]

 

 

7. กิจกรรมห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 12

วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
โดยมีคุรุเอ๋ เบญจวรรณ ภูมิแสนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อาจารย์พิเศษจาก สถาบันไพบูลย์ภาษา ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้สอนหลักในวิชา ในวันนี้มีนักศึกษาได้เข้ามาร่วมชั้นเรียนกันหลายท่าน เนื้อหาในการเรียนวันนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมเสียงในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเช่นเคยเหมือนทุก ๆ ครั้งที่ได้เข้าเรียน คุรุจะให้นักศึกษได้ฝึกทำแบบฝึกหัดและฝึกพูดสด ๆ ในชั้นเรียนด้วย (ไม่มีการรายงานข่าว) [ติดตามเพิ่มเติม]

 

8. แจ้งผลคะแนนสอบกลางภาค วิชาอริยสัจ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม 2564 มีการแจ้งผลคะแนนการสอบกลางภาค วิชาอริยสัจ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งได้ดำเนินการสอบไปแล้วในช่วงะหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีการสรุปคะนนอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับนักศึกษาที่ส่งข้อสอบหลังจากวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 รายชื่อจะอยู่ในเอกสาร คะแนนสอบเลยกำหนดเวลา (txt) ซึ่งคะแนนนักศึกษาทุกท่านที่สอบจะได้รับการบันทึกเข้าระบบ ซึ่งการสรุปนำเสนออาจจะแตกต่างกันไป [อ่านเพิ่มเติม]

9. กิจกรรมห้องเรียน อริยสัจ 4 ครั้งที่21 | ห้องเรียนวิชชาราม

วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12:00 – 14:00 น.
โดยคุรุประจำวิชานี้ คือ อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วิชชาธิการบดีสถาบันวิชชาราม
ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุโอ๋ พุทธพรฟ้า) รองวิชชาธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเขียน รวมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการแยกทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เพื่อให้เกิดความมั่นใจและแม่นยำในการล้างทุกขอริยสัจของตนเองได้ ซึ่งในวันนี้มีนักศึกษาวิชชารามได้แบ่งปันเรื่องราวทุกขอริยสัจจำนวน 4 ท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

10. กิจกรรมห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 11

วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.30 -20.00 น.
โดยมี คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอนในวิชานี้
วันนี้มีนักศึกษาวิชชารามให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 35 ท่าน เนื้อหาในการเรียนวันนี้ได้ศึกษาในเรื่องการเขียนบทอย่างง่ายและแนวคิดในการทำรายการครัวหมอเขียว โดยมีวิทยากรรับเชิญมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิค ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
[อ่านเพิ่มเติม]

 

สรุป สถาบันวิชชาราม ทำให้พวกเราเห็นว่า ของดีและฟรีมีอยู่จริงในโลกนี้ สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนฟรี ผู้สอนก็สอนด้วยความยินดีเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนใด ๆ ผู้เรียนก็เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานเบิกบานใจที่ เรียนไปสอนไป ต่างก็พบกับความผาสุกไปยิ่ง ๆ ขึ้น การศึกษาในอุดมคติแบบนี้มีจริง อนุโมทนาคุรุและนักศึกษาทุกท่าน สาธุ 

เจริญธรรมสำนึกดี 
ทีมแอดมิน รวงข้าว รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *