Skip to content

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26

สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน

ระหว่างวันที่ 21 – 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564


กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องวิชชารามที่น่าสนใจมีดังนี้

1. ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 8

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 20:00 น. – 21:38 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 40 ท่าน ในช่วงแรก ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้นำเสนอหัวข้อการเรียนเรื่องการลด ละ เลิก การกินเนื้อสัตว์ การรับประทานอาหารตามลำดับ และหลักการสำคัญของการเคี้ยวอาหาร ช่วงท้ายมีนักศึกษากลุ่มต้นกล้าได้นำเสนองานกลุ่มคลิปวีดีโอเมนู เมนูซูชิสุขภาพด้วย [อ่านเพิ่มเติม


2.ห้องเรียนวิชา Content Admin2 ครั้งที่ 13

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 – 20.00 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 13 ท่าน มีการนำเสนอการทำงานหน้าห้องของแอดมินกลุ่มรวงข้าวผ่านซูม การแบ่งงานการบ้านวิชชารามและการกำหนดสัญญาร่วมกันในการสรุปข่าวการศึกษาวิชชารามประจำสัปดาห์
[อ่านเพิ่มเติม]

 


3. รายการนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 14

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. คุรุจิ๊บ-แพรลายไม้ กล้าจน คุรุประจำวิชา ได้นำทีมนักศึกษาที่สนใจมาฝึกฝนทำการบ้านร่วมกันในหัวข้อเตรียมนำเสนอ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และเรียนทำพาวเวอร์พ้อยท์ เพื่อการนำเสนองานผ่านทาง zoom มีการนำเสนอ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพลังศีล กลุ่มต้นกล้า และกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ [อ่านเพิ่มเติม]

 

4. รายการนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 12

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.30 น. มีทีมคุรุและนักศึกษามาร่วมกันบำเพ็ญ ทำการบ้านอริยสัจ 4 พูดคุยภาษาโลกุตระ อริยสัจ 4 ทางออนไลน์ผ่านซูม ทั้งหมด 25 ท่าน และมีนักศึกษาส่งการบ้านมาร่วมบำเพ็ญทั้งหมด 2 ท่าน พี่น้องนักศึกษาต่างเบิกบานร่าเริงในธรรมและจากกันด้วย สโลแกน พูดคุยภาษาโลกุตระ อริยสัจ 4
[อ่านเพิ่มเติม]

 

5.  รายการ รวมพลัง ภาคกลางสู้กิเลส ครั้งที่ 18

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 19.00 น. – 21.00 น. มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง เข้าร่วมรายการทั้งหมด 28 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา (เม) ซึ่งครั้งนี้มีผู้ร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกัญจนา อบรมชอบ (ป้อม) คุณวิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล (หมวย) และคุณจำเนียร ศิริธนะ (เนียร) [อ่านเพิ่มเติม]

 

6. ห้องเรียนวิชา สุขภาพองค์รวม ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น.- 21.15 น. มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 36 ท่าน ดำเนินการสอน โดย ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล เนื้อหาที่เรียนในครั้งนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพตาม “ธาตุเจ้าเรือน” รู้รสยา รู้การใช้ การผดุงครรภ์ บำรุงหลังคลอด และการรู้เส้นจุดลมปราณ สะท้อนอวัยวะของร่างกาย [อ่านเพิ่มเติม]

 

7. ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 16

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.08 น. มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 43 ท่าน โดย คุรุ เบญจวรรณ ภูมิแสน ได้ให้นักศึกษานำเสนอ powerpoint จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพลังศีล และกลุ่มเรียบง่าย ซึ่งหลังจากการนำเสนอคุรุเบญจวรรณ ได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไขงานนำเสนอดังกล่าวด้วย [อ่านเพิ่มเติม]

 

8. รายการค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ New Normal ครั้งที่ 14

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 – 21.50 น. มีพี่น้องทั้งจิตอาสาและชาวค่ายเข้าร่วมรายการทั้งหมด 50 ท่าน ดำเนินรายการ โดย ดร. นิตยาภรณ์ สุระสาย และคุณประภัสสร วารี มีผู้จองคิวสอบถามปัญหา 6 ท่าน และถามสดในระหว่างจัดรายการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 7 ท่าน พี่น้องจิตอาสาตอบคำถามพร้อมให้กำลังใจ พูดคุยกันเหมือนพี่น้องปรึกษาปัญหาสุขภาพ ทำให้ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ในวันนี้สร้างความสุขให้ผู้ที่มาเข้าฟังและผู้ตอบคำถาม [อ่านเพิ่มเติม]

9. ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 26

วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. – 14.00 น. ทีมคุรุและนักศึกษามาร่วมกันบำเพ็ญ ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 ทางออนไลน์ผ่านซูมหลายท่าน และมีนักศึกษาส่งการบ้านมาร่วมการตรวจทั้งหมด 6 ท่าน [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

10. ห้องเรียนวิชา วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 15

วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 – 19.00 น. วันนี้มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนหลายท่าน โดย คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน ซึ่งวันนี้ไม่มีการเรียนการสอนเทคนิคการตัดต่อวิดีโอใด ๆ เพิ่มเติม แต่ก็ได้ร่วมพลังกันข้าร่วมรับชมรายการถ่ายทอดสด ในช่องทาง www.facebook.com/CreativeCitizen โดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์วิธีครีเอทคอนเทนต์ให้สร้างสรรค์ [อ่านเพิ่มเติม]

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์
แอดมิน กลุ่มรวงข้าว รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *