Skip to content

เรียนทำปกวารสาร (วิชชาราม)

เนื่องจากจะมีการจัดทีมทำวารสารวิชาการวิชชารามขึ้นมาอีกครั้ง จึงมีกระบวนการสอนงาน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และให้โอกาสจิตอาสาได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำความสามารถของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *