วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
ขนาดไฟด์ 7.4 mb
จำนวน 99 หน้า
วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
Download link : [google drive], [vijjaram.ac.th] update 11 ก.พ.2562

เนื้อหาในเล่ม เช่น อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม  โกรธ ชิงชัง เพ่งโทษ ศีลข้อ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค, การรับประทานเนื้อสัตว์กับโรคมะเร็ง, การกำจัดกิเลสแบบพุทธะ, ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง, อาหารรสจัดทำลายเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกาย, สูตรอาหาร, ทบทวนธรรม

Read on web

 1. บรรณาธิการ แถลง (editor’s note)
 2. บทความวิจัย (Research Article) – อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 3. บทความวิจัย (Research Article) – การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
 4. บทความวิชาการ (Academic articles) – ศีลข้อ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค (Unblemished moral principle cures diseases.) ; ใจเพชร กล้าจน Jaiphet Klajon ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค), วท.ด.(กิตติมศักดิ์), ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
 5. บทความวิชาการ (Academic articles) – การรับประทานเนื้อสัตว์กับ โรคมะเร็ง ; เย็นน้ำพุทธ
 6. ปกิณกะ (miscellaneous) – ทบทวนธรรมกับเรื่องเล่าจากพุทธกาล ; น้อมพรฟ้า
 7. ปกิณกะ (miscellaneous) – เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหาแบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง ;  ดินแสงธรรม กล้าจน
 8. ปกิณกะ (miscellaneous) – ญาติปริวัตตัง ; ดินแสงธรรม กล้าจน
 9. ปกิณกะ (miscellaneous) – เล่าสู่กันฟัง..ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง ; ภาคภูมิ ยอดปรีดา
 10. ปกิณกะ (miscellaneous) – ผีเสื้อขยับปีกรวมพลัง พวธ.
 11. ปกิณกะ (miscellaneous) – อาหารเป็นยา..อาหารเป็นหนึ่งในโลก
 12. ปกิณกะ (miscellaneous) – บทเพลงธรรมแด่เธอ…ผู้ถือคันธง
 13. ปกิณกะ (miscellaneous) – บททบทวนธรรม
 14. สมัครสมาชิกวารวิชชาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *