Skip to content

วิชชาราม channel | ช่อง Youtube สถาบันวิชชาราม

ช่อง “วิชชาราม channel” สำหรับติดตามผลงานของสถาบันวิชชาราม มีวีดีโอต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาในสถาบันวิชชาราม สามารถเข้าไปรับชมวีดีโอ และกดติดตาม (subscribe)

เข้ารับชม วิชชาราม channel

ในช่วงนี้ก็มีสื่อเกี่ยวกับ การตรวจการบ้านวิชชาราม ในวิชาอริยสัจ 4 เพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอริยสัจ 4 ที่ปฏิบัติในแนวทางที่ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำมาอธิบายและปรับใช้ให้เหมาะกับนักศึกษาสถาบันวิชชาราม และรายการอื่น ๆ เช่น คลายรักคลายทุกข์ ซึ่งเป็นรายการจากโครงการวิจัยต่อเนื่อง “โสดดีหรือมีคู่” ผู้สนใจก็สามารถติดตามกันได้เรื่อย ๆ ผ่านช่องทาง วิชชาราม channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *