Update คู่มือสุขภาพพึ่งตนฯ ภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คู่มือสุขภาพพึ่งตนภาษาอังกฤษก็ได้เสร็จออกมาและพร้อมที่จะนำมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้อ่านกัน

Self-Reliance Handbook
The Buddhist Dhamma Medicine Way to Fight Against the COVID-19 Crisis
(Abridged Version)

ดาวน์โหลด คู่มือสุขภาพพึ่งตนฯ ภาษาอังกฤษ

Download Self-Reliance Handbook

ดูหน้ารายละเอียด คู่มือสุขภาพพึ่งตนฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *