การบ้าน : สาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรมค่ายพระไตรปิฎก

การบ้านสาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรมค่ายพระไตรปิฎก

  • ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๘ รุ่น “รวมพลังร่วมเข็นกงล้อพระธรรมจักร ตั้งตนอยู่บนความลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง” [ส่งการบ้าน]
  • ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๗ รุ่น “ดับกิเลส ดับเครื่องกังวล ผู้มีศีล จงมาเถิด ผู้ไม่มีศีลอย่าเพิ่งมา” [ส่งการบ้าน]
  • ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๖ รุ่น “อปริหานิยธรรม นำชัยไร้ทุกข์” [ส่งการบ้าน]
  • ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๕ รุ่น “ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” [ส่งการบ้าน]

 

เข้าสู่หน้ารวบรวมข้อมูลการบ้าน

แนะนำบทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

Leave a Reply

Your email address will not be published.