Skip to content

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชุติวรรณ แสงสำลี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชุติวรรณ แสงสำลี (เพียรผ่องพุทธ)

ฝึกฝนโลกวิทู กาย ใจ แข็งแรง สู้อากาศหนาวได้ไหม


ประวัติ

จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๙

สรุปสาระธรรมที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 “รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก”

อาจารย์พาทำนามธรรมก่อน แล้วค่อยพาทำรูปธรรมตามมา เมื่อถึงเวลาทำรูปธรรมจึงได้ทำ กสิกรรมไร้สารพิษ และ การจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเดินมรรคมีองค์ 8 และทำนามไปด้วย

ช่วงโควิดระบาดทำทางรอด ผลิตอาหารไร้สารพิษ ไม่ตกงาน ยานอนหลับตาหมอเขียว ถือ จอบ เสียม ขุดดิน ยาแก้หนาวตาหมอเขียว ถือ จอบ เสียม ขุดดิน

อาจารย์พาทำพื้นที่ภูผาฟ้าน้ำมา 9 เดือนแล้ว ค่ายนี้พาทำผันน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง คนในโลกต้องสะดุดถ้าเราทำให้มากพอ

เบื้องต้นการปฏิบัติศีล เมื่อได้ 1 จะได้ อีก 2 เสมอ เมื่อมีศีล จะได้ปัญญา และสมาธิ เมื่อได้ปัญญา จะได้ศีล และสมาธิ เมื่อได้สมาธิ จะได้ศีลและปัญญา

วิธีการทำสิ่งที่ง่ายสู่สิ่งที่ยาก มีมิตรดี ทำความดี มีกุศล เราลำบาก แต่ไม่รู้สึกลำบาก สิ่งที่ยากที่สุดแต่ทำให้ง่ายที่สุด พลังความดีคอยช่อยให้เกิดญาณปัญญาบูรณาการ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยก็จะมีคนคอยช่วย งานเยอะนะดี จะได้เห็นกิเลส

อาจารย์รู้สึกยินดีที่มีพี่น้องมาสอบสภาวธรรมทำให้พ้นทุกข์ได้ รู้ทางพ้นทุกข์แล้วเข้ากระแสแล้ว ชีวิตที่วนเวียนอยู่ในทุกข์กำลังเดินพ้นทุกข์และพากเพียรทำต่อ เวลามีพี่น้องมาสอบสภาวะธรรมให้พี่น้องที่ฟังอนุโมทนากันนะ

ลดกิเลสคือการเพิ่มศีล ถ้าลดกิเลสไม่ได้ ก็พิจารณาดู ยังติดยึดตัวไหนอยู่ก็ตั้งศีลลด วิธีกำจัดกิเลส 1.ต้องมีอุบายเครื่องออก 2.มีปัญญา มีภาษาถูกจริตนิสัย ถึงจะออกได้ 3.รู้ความไม่เที่ยง รู้ความไม่ใช่ตัวตนของกิเลส

คนจะบรรลุธรรมเพราะทบทวนธรรม

วิปลาส 4 เห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน เห็นความไม่น่าเป็นน่าได้ ว่าน่าเป็นนามี พระไตรปิฎกเล่มที่ 4 ข้อที่14

อริยสัจ 4 ทุกข์อริยสัจ คือ สภาพในร่างกาย ในเหตุการณ์และในจิต เช่น เมื่อมีผัสสะจะเห็นอริยสัจอย่างใดอย่างหนึ่งจะเข้าใจหัวข้อที่เหลืออีกด้วย ถ้าเห็นทุกข์ก่อน ก็จะรู้เหตุแห่งทุกข์ รู้นิโรธ รู้มรรค ถ้าเห็นนิโรธสภาพดับทุกข์ที่จะพ้นทุกข์ก่อน ก็จะเห็นมรรค เห็นเหตุแห่งทุกข์ เห็นทุกข์ อย่างนี้เป็นต้น

ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อใด ให้ตรวจดูมีความอยากมีตันหาประเด็นไหนที่ไม่ได้ดั่งใจ แล้วมันไม่ได้ตามหาให้เจอ คนที่มีโลภ โกรธ จะหาง่าย แต่คนที่มีโมหะ ความหลง มีกิเลสหลายตัวพร้อมกันจะหายาก อ่านยาก มันจะมั่ว

เวลาเลิกกิเลสให้เลิกทีละตัว จับตัวไหนได้กำจัดทิ้งไป ที่เหลือตรวจต่อมีเหลี่ยมไหน มุมไหนอีก กาม โลกธรรม อัตตา ค่อยๆคลี่คลายเป็นส่วนๆ ตรวจหาตัณหา ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น ไม่ว่าด้านดี ด้านชั่ว อาการไม่สบายในใจ กลัว กังวล หวั่นไหว ตรวจหาดู อะไรไม่ได้ดั่งใจเป็นทุกข์ใจ ไม่สมใจ อะไรได้สมใจเป็นสุขใจ นั่นแหละกิเลส ท่องเที่ยว ท่องทุกข์ แพทย์วิถีธรรมท่องธรรม สุขภาพดี เจริญธรรมสำนึกดีใจไร้ทุกข์ ไหม เพียร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *