Skip to content

การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) : ธัญมน หมวดเหมน

การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ภูเขาสูง อากาศเย็น


วัสดุ

  • เมล็ดถั่วลิสง
  • จอบหรือเสียม

วิธีทำ

  • 1) ขุดหลุม(ในกรณีที่พื้นที่ๆจะปลูกมีคุณภาพของดินอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว)โดยให้ความห่างระหว่างหลุมประมาณ 1.5-2คืบ ลึกพอประมาณที่จะหยอดเมล็ดลงได้
  • 2) ถ้าสภาพดินที่จะปลูกไม่ดีนัก เช่นดินแข็งเกินไป ไม่มีอินทรีย์วัตถุในดิน เราก็ปรุงดินก่อนปลูกด้วยการเติมอินทรีย์วัตถุลงในดิน และคลุกให้เข้ากันก่อนและจะยกแปลงด้วยก็ได้ เพื่อให้รากและเมล็ดของถั่วที่เราจะปลูกเจริญเติบโตได้ดี
  • 3) หยอดเมล็ด(แห้งหรือแช่น้ำไว้1-2คืนเพื่อช่วยให้การงอกของถั่วไวขึ้น)ในหลุมๆละ2-3 เมล็ดกลบด้วยดินกดให้แน่นพอประมาณ ข้อแนะนำ พืชตระกูลถั่วที่มีเมล็ดใต้ดินหรือพืชตระกูลหัว เช่น ถั่วลิสง มันเทศ มันแกวฯลฯ จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย

สภาวธรรม

ทำให้เรามีสติเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเราง่ายขึ้น ไวขึ้นจากผัสสะที่มากระทบจากการได้ร่วมทำงานกับพี่น้องหมู่กลุ่ม มุมที่เจริญขึ้น คือทำให้เราได้เรียนรู้ฝึกฝนที่จะลดละกิเลสตัวที่เรายังติดอยู่ให้เบาบางลง ทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน มุมที่ยังผิดพลาดอยู่ คือเรายังไม่เก่งไม่เร็วในการล้างเวทนาหรือกิเลสที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่เราอยากให้เขาดับ เพราะเรามีความใจร้อนอยากให้เขาดับไปเร็วๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *