Skip to content

การบ้าน : อริยสัจ 4

การบ้านอริยสัจ 4 เริ่มต้นตั้งแต่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 22 รุ่น วิปัสสนา อุปาทานขันธ์ 5  ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาวธรรมรายสัปดาห์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ทางใจ ทางร่างกาย และทางเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน ด้วยอริยสัจ 4 และการปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญาของท่าน

  • โจทย์ :  อธิบาย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในการล้างกิเลสของตนเอง 1 เรื่องต่อสัปดาห์
  • แนวทางการเขียนส่ง : ชื่อเรื่อง, เล่าเนื้อหา, อธิบายทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  • การส่งการบ้าน : ส่งได้ที่ [ vijjaram.ac.th  ] update link 12/10/2563
  • รายละเอียดการส่งการบ้าน : เมื่อนักศึกษาวิชชาราม กดเข้าไปตามโพสส่งการบ้านในแต่ละสัปดาห์ จะพบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลด้านล่างของโพส โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้
  1. Comment : พิมพ์เนื้อหาและเรื่องราวตามโจทย์
  2. Name : ใส่ชื่อนามสกุล
  3. Email : ใส่อีเมลที่ติดต่อได้
  4. Post comment : กดเพื่อส่งข้อมูล และรอการอนุมัติเผยแพร่ในลำดับต่อไป
  • ข้อแนะนำอื่น ๆ  : การบ้านอริยสัจ 4 ที่ส่งไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้จะเผยแพร่เป็นสาธารณะ นักศึกษาควรประมาณการนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสม