สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 34

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 34

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00-15.30 น.

วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 41 ท่าน บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปความเบิกบาน คุณแพรลายไม้ กล้าจน ผู้ดำเนินรายการ เปิดห้องเรียนด้วยสโลแกน พูดคุยภาษาโลกุตระ อริยสัจ 4 จากนั้น ดร. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุพุทธพรฟ้า) ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ การให้คะแนน วิชา อริยสัจ 4 60 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้

  • ควรปรับปรุง     7 คะแนน
  • พอใช้             10 คะแนน
  • ดี                    13 คะแนน
  • ดีมาก             15 คะแนน

จากนั้นคุณปิ่น คำเพียงเพชร ได้แจ้ง หลักการโหวตให้คะแนน สำหรับนักศึกษาที่มาเสนอการบ้านในชั้นเรียน ดังนี้

  1. ความเบิกบานระหว่างการนำเสนอ
  2. การนำเสนอที่กระชับ เข้าใจได้ง่าย
  3. การเขียนถูกต้องตามหัวข้อ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  4. การบ้านที่นำเสนอ สามารถปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้ตามลำดับ

วันนี้มีนักศึกษานำเสนอการบ้าน เพื่อบำเพ็ญทั้งหมด 5 ท่าน

 1. คุณพิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ เรื่อง เห็นตนเอง
  ท่านมีทุกข์จากการที่เห็นคนทิ้งขยะในที่สาธารณะ ทำให้เกิดอาการคันหัวใจ ท่านจึงได้ใช้หลักอริยสัจ 4 ในการล้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่น ท่านพิจารณาวิบากกรรมว่าตัวท่านเองเคยเป็นเช่นนั้นมา ตอนนี้เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ชดใช้วิบากใช้แล้วก็หมดไป คุรุพุทธพรฟ้าได้ร่วมสังเคราะห์อาการคันหัวใจคือกิเลสความไม่ชอบใจที่สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปในทางที่ตัวเองต้องการ ก็ให้พิจารณากิเลสเพิ่มเติมดูว่าเรายังมีเหลี่ยมมุมถิอสาผู้อื่นอยู่หรือเปล่า
  คุณพิมพ์พศินาได้สรุปใจว่า ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสังเคราะห์ การทำอริยสัจ 4 ทำให้ได้เห็นธรรม ได้ทบทวนธรรม ได้เห็นตนเองและพบตนเองมากขึ้น
 2. คุณสรสิชา สายหยุดทอง เรื่อง โดนกิเลสหลอกซะเนียนเลย
  ท่านมีอาการตัวสั่นมือสั่นทำให้เกิดความกลัวตาย ท่านได้พิจารณาว่าตายก็ตายเดี๋ยวอาจารย์และพี่น้องก็เผาเอง ตายก็ไปเกิดใหม่จะไปทำดีต่อ พอทำใจได้อาการตัวสั่นมือสั่นก็หายไป ท่านพิจารณาเห็นว่าท่านโดนกิเลสหลอก
  คุณสรสิชา สรุปใจว่าตื่นเต้นที่ได้มานำเสนอการบ้านอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นครั้งแรก
 3. คุณนาลี วิไลสัก เรื่อง อยากทำให้ได้เหมือนเพื่อน
  เนื่องจากท่านอยากบำเพ็ญกับเพื่อน ๆ เนื่องจากช่วงนี้ก็มีการบำเพ็ญต่าง ๆ มากมายท่านเองก็อยากมีส่วนร่วม แต่ด้วยการเขียนภาษาไทยไม่ถนัดต้องอาศัยผู้อื่นช่วยแปล ช่วยเขียนก็เกิดอาการทำทุกข์ทับถมตนอีก เกิดความกลัวว่าจะรบกวนผู้อื่นมากเกินไป ท่านจึงได้แก้ทุกข์ของท่านด้วยหลัก อริยสัจ 4 ท่านได้พิจารณาว่าเมื่อเอาดีที่ต้องการไม่ได้ ก็ยินดีเท่าที่ทำได้ด้วยใจที่เป็นสุข งานที่กุศลสูงสุดคือการล้างกิเลสในใจเรา มีพี่น้องและคุรุ ร่วมสังเคราะห์ว่า ความอยากเป็นทุกข์ อยากมาก ๆ ก็เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ได้มาสนองกิเลสของตัวเอง เป็นการผิดศีล สร้างวิบากใหม่ต่อตนเองและผู้อื่น คุณนาลี สรุปใจว่า การได้มาเสนอการบ้านให้หมู่กลุ่มได้ร่วมสังเคราะห์ ทำให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้น
 4. คุณปิ่น คำเพียงเพชร เรื่อง ความจริงตามความเป็นจริง
  ท่านมีทุกข์อึดอัดใจ เมื่อมีพี่น้องหลายท่านพูดให้กำลังใจ ท่านยึดว่าถ้าพี่น้องให้กำลังใจจะทำให้เราดูเป็นคนอ่อนแอ ไม่อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าเราอ่อนแอ และยังยึดมั่นถือมั่นว่าน้ำตาคือสัญลักษณ์ของความอ่อนแอ ท่านได้พิจารณาเห็นโทษของการมีกิเลสตัวยึดมั่นถือมั่นว่าความอ่อนแอไม่ดี ชังความอ่อนแอ มันทำให้เป็นทุกข์ มันทำให้มีวิบาก ทำให้สัญญาวิปลาส จนมองไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริง ทำให้มองข้ามน้ำใจของพี่น้อง ท่านจะพยายามพากเพียรลดละล้างกิเลส ความชอบความชังในเหลี่ยมมุมต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ ตามลำดับตามภูมิ และที่สำคัญคือ ไม่เร่งผล ไม่ใจร้อน ไม่ทำทุกข์ทับถมตน เมื่อพิจารณาดังนี้ ความอึดอัดใจ ความชังความทุกข์ใจ คาใจ จากความยึดมั่นถือมั่นในครั้งนี้ ก็สลายไป รู้สึกโปร่งโล่งสบายใจ
  คุณปิ่น สรุปใจว่า การได้เขียนอริยสัจ 4 เป็นการทบทวนธรรมและการนำเสนอต่อหมู่กลุ่มแล้วได้ปัญญามากขึ้น
 5. คุณอรวิภา กริฟฟิธส์ เรื่อง ชีวิตติดซูม
  มีความกลัวกังวลว่าต้องไปพูดต่อหน้าหมู่กลุ่ม เรื่องข้อพึงระมัดระวังในการเข้าซูม เพราะกลัวว่าพี่น้องที่แต่งตัวไม่เหมาะสมฟังแล้วจะอายว่ามีคนเห็นท่าน แต่ความจริงแล้วกิเลสหลอกให้หลง ไม่ให้กล้าทำความดี ท่านก็พิจารณาถึงประโยชน์ สิ่งที่เราจะไปทำเป็นสิ่งดี เป็นประโยชน์ต่อหมู่กลุ่ม เรามีหน้าที่เสนอดีสลายอัตตา เมื่อคิดได้อย่างนี้ใจก็คลายความกลัวกังวล พี่น้องร่วมสังเคราะห์และให้ความเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อเรื่อง ให้เหมาะสม เช่น ใครอาย ต้องอายแน่ ๆ เป็นต้น
  คุณอรวิภา สรุปใจว่า การมาทำการบ้านอริยสัจ 4 ช่วยให้ดับทุกข์ใจได้ การเสนอต่อหมู่มิตรดียิ่งทำให้ชัดเจนมากขึ้น ได้ปัญญาเพิ่มขึ้น

จากนั้นมีพี่น้องนักศึกษา คุณศิริพร ไตรยสุทธิ์ แชร์สภาวธรรมที่มีความกังวลใจเล็กน้อย เนื่องจากถูกยกเลิกเที่ยวบิน พี่น้องร่วมสังเคราะห์ว่า ท่านยึดมั่นว่าไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างต้องชัดเจน ท่านได้พิจารณาล้างความยึดมั่นถือมั่น และปล่อยวางได้ พบว่าพอวางใจได้ทุกอย่างก็เรียบร้อย

จากลากันด้วย สโลแกน พูดคุยภาษาโลกุตระ อริยสัจ 4

อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องนักศึกษาทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ : รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *