การทดลองปลูกข้าวไร่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การทดลองปลูกข้าวไร่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

ลานสกา นครศรีธรรมราช


หลังบ้านพอมีพื้นที่ว่างเล็กน้อย จึงได้ทำ “การทดลองปลูกข้าวไร่” ซึ่งพื้นที่บางส่วนเหลือจากการปลูกพืชผักหลายอย่าง ผสมผสานกัน เข่น ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง บวบ ฟักทองฟักเขียว กล้วย มะละกอ สับปะรด ฯลฯ

เริ่มเตรียมพื้นที่ในเดือนมิถุนายน 2563 ใช้เวลา2-3 สัปดาห์ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมบอน(เพื่อน+ลูกศิษย์ให้มา) ประมาณ 2-3ขีด/เนื้อที่ 1งาน โดยใช้จอบขุดหลุมลึกเล็กน้อยระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ1 ฟุต หยอดเมล็ด 5-7 เมล็ด ใช้ปูนขาวรองก้นหลุมเล็กน้อย(ป้องกันมด,แมลง) ต้นข้าวจะเริ่มงอก ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้สภาของดินร่วนปนทรายตามธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดใด เป็นการทดลองปลูกแบบธรรมชาติ (ครั้งแรก/แต่เคยมีประสบการณ์ตอนเด็กๆ) ดูแลรักษาโดนการถอนต้นวัชพืช 2-3 ครั้งตลอดเวลา 4-5 เดือน ตอนนี้ คือต้นเดือนพฤศจิกายน ข้าวเริ่มสุก และพร้อมเก็บเกี่ยวได้แล้ว

สภาวธรรม

ในข่วงเวลาที่หยุดอยู่บ้านต่อเนื่องนาน(ช่วงโควิดตั้งแต่มีนาคม เป็นต้นมา) มีความพึงพอใจที่ได้อยู่ติดบ้าน “ปลูกอยู่ ปลูกกิน” ได้ต่อยอด “กสิกรรมไร้สารพิษ” ตามธรรมชาติ แบบยั้งยืน (ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆ มาจนถึงปัจจุบัน)

จึงเกิดแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำการทดลองปลูกข้าวไร่ โดยมีลูก-หลาน คนในครอบครัว ช่วยกันเตรียมพื้นที่-ปลูก-ดูแลรักษา ท่ามกลางปัญหา-อุปสรรค เยอะมาก เช่น หมา หนู นก ไก่ แมลงต่างๆ มาจิกกินตั้งแต่ยังเป็นเมล็ด – ต้นข้าวอ่อนๆ -เรื่มออกรวง-กว่าจะสุก ก่อนเก็บผลผลิต ซึ่งเมล็ดข้าวที่เก็บได้ครั้งนี้ มีไม่มาก มีไว้แค่เพียงพอในการขยายพันธุ์ต่อไป แต่ไม่สามารถเอามาแปรรูปเป็นข้าวสาร-ข้าวสุกได้

ทั้งนี้ตัวเองไม่ได้ทุกข์เลย กลับมีความเมตตาจากจิตวญญาณที่บริสุทธ์ มองเห็นสัตว์เหล่านั้น มันมีความสุขกับการที่ได้มากินเมล็ดข้าว ต้นข้าวของเรา ยิ้ม ให้กับตัวเองได้ อย่างเบิกบาน ผาสุกได้ ณ ตอน นี้ “ความสำเร็จของงาน ไม่ ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือ ความสำเร็จของงาน” “วันหน้าไม่รู้ วันนี้สูไม่ถอย สู้กับกิเลสอย่างรู้เพียรรู้พัก”

กราบขอบพระคุณสัตบุรุษ ครูบาอาจารย์ บรรพชน มิตรดี สหายดี ส่งแวดล้อมดี ที่ทำให้เกิดสิ่งดีดีในขีวิต เป็นการช่วยกัน “สื่อสารการพึ่งตน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *