zoom

ขอเชิญเข้าห้องเรียนวิชชาราม ทุกวันเสาร์ 18:00 น. – 20:00 น.

ขอเชิญนักศึกษาสถาบันวิชชาราม เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน สามารถเข้าห้องเรียนได้โดยผ่าน app “ZOOM” สามารถรับลิงก์ ที่จะพาท่านเข้าสู่ห้องเรียน ผ่านห้อง line… Read More »ขอเชิญเข้าห้องเรียนวิชชาราม ทุกวันเสาร์ 18:00 น. – 20:00 น.

สอบเข้าและสอบสภาวธรรม (เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี และสหรัฐอเมริกา)

631003 สอบเข้าและสอบสภาวธรรม (นักศึกษาเยอรมนี อังกฤษ อิตาลี และสหรัฐอเมริกา) EP.1 ผลิตโดย สถาบันวิชชาราม นาง… Read More »สอบเข้าและสอบสภาวธรรม (เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี และสหรัฐอเมริกา)

631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์

631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์ ทีมวิชาการสถาบันวิชารามนำเสนอห้องเรียนออนไลน์ แนะนำการส่งการบ้านอริยสัจ 4 และการบ้านความจริงความลวงผ่านเว็บไซต์ vijjaram.ac.th โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม zoom ในวันเสาร์ที่… Read More »631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์

630928 ห้องเรียนออนไลน์ สถาบันวิชชาราม

ในยุคโรคระบาดที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางไปพบปะกันครั้งละมาก ๆ ทำให้สถาบันวิชชารามต้องปรับตัว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อยู่เสมอแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย โปรแกรมหรือ app การประชุมออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาทมากในด้านการสื่อสารแบบกลุ่ม ซึ่งทำให้สถาบันวิชชารามนั้น สามารถทำการเรียนการสอนได้เหมือนปกติ… Read More »630928 ห้องเรียนออนไลน์ สถาบันวิชชาราม