Buddhist Medicine

การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การล้างความโกรธ หรือ ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บทคัดย่อ        การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เก็บข้อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก… Read More »การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม (Higher Morality and the consumption of food to adjust… Read More »อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม