สอบกลางภาค

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 21

ข่าวการศึกษาวิชชารามสัปดาห์ที่ 21  สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน วันจันทร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 21

ข้อสอบวิชา อริยสัจ 4 พร้อมเฉลย

ข้อสอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 ที่เปิดให้สอบในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงนำมาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการศึกษาและต่อยอดในหมวดวิชาพุทธศาสนาต่อไป เป็นข้อสอบปรนัย 30… Read More »ข้อสอบวิชา อริยสัจ 4 พร้อมเฉลย

เสวนาสภาวธรรม สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

เสวนาแลกเปลี่ยนสภาวธรรม ในเรื่อง สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4  วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »เสวนาสภาวธรรม สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

เฉลยข้อสอบ สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

เฉลยข้อสอบและสรุปคะแนน สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564… Read More »เฉลยข้อสอบ สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

สอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 วันที่ 10 พ.ค. 64

ข่าววิชชาราม ขอเชิญนักศึกษาสถาบันวิชชารามเข้าร่วมสอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 วันที่ 10 พ.ค. 64 เวลา 18.00 น.… Read More »สอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 วันที่ 10 พ.ค. 64