ภูผาฟ้าน๋้า

ปลูกมันญี่ปุนที่ภูผาฟ้าน๋้า : นางมณเฑียร ธโนปจัย

ปลูกมันญี่ปุนที่ภูผาฟ้าน๋้า : นางมณเฑียร ธโนปจัย ภูผาฟ้านํ้า ตําบลป่าแป๋ํ อ๋าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เอาก้านมันเทศวาง แล้วเอาดินกลบมา… Read More »ปลูกมันญี่ปุนที่ภูผาฟ้าน๋้า : นางมณเฑียร ธโนปจัย