ภาษาอังกฤษ

การบ้าน : การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

ยกเลิกหัวข้อการบ้านนี้ ย้ายไปทำ [แนะนำตัวภาษานานาชาติ] อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการบ้านชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม โจทย์ : ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเอง… Read More »การบ้าน : การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ