ภาพประกอบสาระธรรม

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม (ครั้งที่ 2)

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม (ครั้งที่ 2) หลังจากจัดการเรียนการสอนการทำภาพประกอบด้วย photoshop รอบแรก (เรียน 4 สัปดาห์) สัปดาห์ละประมาณ… Read More »ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม (ครั้งที่ 2)

การใช้ภาพถ่ายกับงานภาพประกอบสาระธรรม

งานภาพประกอบสาระธรรมนั้นโดยมากทางจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จะใช้ภาพถ่าย เพราะสามารถสร้างได้ง่าย หาได้ง่าย ใช้งานได้ง่ายกว่าภาพประกอบชนิดอื่น ๆ ในบทความนี้ก็จะมานำเสนอประเภทของภาพถ่ายต่าง ๆ ที่นิยมนำมาใช้ทำภาพประกอบในงานสาระธรรม เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวทางการเก็บรวบรวมและถ่ายภาพประกอบที่ต้องการ… Read More »การใช้ภาพถ่ายกับงานภาพประกอบสาระธรรม

ตัวอย่างผลงานผู้สอนและผู้เรียน ห้องเรียนสาระธรรม

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้เรียนและความพร้อมของผู้สอน จึงเกิดการเรียนรู้ร่วมกันขึ้นทั้งผู้เรียนและผู้สอน แน่นอนว่าจุดประสงค์หลักของนักศึกษาวิชชารามคือความสำเร็จทางใจ แต่ความสำเร็จทางการงานนั้นก็เป็นกุศลที่เราพึงพัฒนาไปโดยลำดับ เนื้อหาในตอนนี้จะมานำเสนอผลงานของผู้สอนที่เรียกกันว่า “คุรุ” ในห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรมนั้นมีคุรุอยู่สองคนคือ คุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์และคุรุตรงพุทธ… Read More »ตัวอย่างผลงานผู้สอนและผู้เรียน ห้องเรียนสาระธรรม

กระบวนการทำงานห้องสาระธรรม (2563)

กระบวนการทำงานห้องสาระธรรม ในการทำงานของนักเรียนห้องสาระธรรมนั้น จะไม่ได้มีเพียงแค่คนทำภาพประกอบอีกต่อไป เมื่อการเรียนการสอนปรับให้เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ดังนั้น รูปแบบของการเรียนรู้คือให้นักเรียนจับกลุ่มกันตามอัธยาศัย แล้วร่วมกันสร้างผลงานขึ้นมา โดยจะแบ่งตำแหน่งต่าง ๆ เป็นภาพกว้าง… Read More »กระบวนการทำงานห้องสาระธรรม (2563)

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 22 ต.ค 2563

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 22 ต.ค 2563 วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ได้มาการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลงาน โดยมี… Read More »ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 22 ต.ค 2563

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563 วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ได้มาการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลงาน โดยมี… Read More »ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม : สภาวธรรมในการบำเพ็ญงานกลุ่ม

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาได้รับโจทย์ให้ทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้สร้างผลงานจำนวน 1 ชิ้นโดยใช้ความร่วมมือทั้งหมดของคนในกลุ่ม เมื่อส่งงานกันแล้วก็มีการวิพากวิจารณ์ผลงานกัน ต่อด้วยการคุยสภาวธรรมในการบำเพ็ญงานกลุ่ม และคลิปวีดีโอที่จะมานำเสนอในตอนนี้ ก็คือเนื้อหาการคุยกันหลังจากที่ได้ทำงานจบกันไปแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษากันได้ทางวีดีโอด้านล่าง…