ปัญญา

logo ห้องเรียนวิชชาราม

แนวคิดตราสัญลักษณ์ ต้นกล้า เติบโต จุดไฟแห่งปัญญา ห้องเรียนวิชชารามเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มปัญญาสร้างความผาสุก เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ตรงกลางสื่อถึงพลังปัญญาของพุทธะ เป็นการสื่อไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า, พ่อครูสมณะโพธิรักษ์, ดร.ใจเพชร… Read More »logo ห้องเรียนวิชชาราม