ประชุมออนไลน์

การเข้าประชุมออนไลน์ด้วย Zoom บนโทรศัพท์มือถือ

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ปรับตัวเข้ากับยุคโรคระบาด ในช่วงของโควิด 19 ทำให้การประชุมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก สำหรับ app ที่ใช้เป็นหลักก็จะเป็น app zoom ซึ่งนักศึกษาก็ต้องฝึกการใช้งาน… Read More »การเข้าประชุมออนไลน์ด้วย Zoom บนโทรศัพท์มือถือ

630928 ห้องเรียนออนไลน์ สถาบันวิชชาราม

ในยุคโรคระบาดที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางไปพบปะกันครั้งละมาก ๆ ทำให้สถาบันวิชชารามต้องปรับตัว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อยู่เสมอแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย โปรแกรมหรือ app การประชุมออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาทมากในด้านการสื่อสารแบบกลุ่ม ซึ่งทำให้สถาบันวิชชารามนั้น สามารถทำการเรียนการสอนได้เหมือนปกติ… Read More »630928 ห้องเรียนออนไลน์ สถาบันวิชชาราม