คำคมธรรมะ

ตัวอย่างผลงานผู้สอนและผู้เรียน ห้องเรียนสาระธรรม

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้เรียนและความพร้อมของผู้สอน จึงเกิดการเรียนรู้ร่วมกันขึ้นทั้งผู้เรียนและผู้สอน แน่นอนว่าจุดประสงค์หลักของนักศึกษาวิชชารามคือความสำเร็จทางใจ แต่ความสำเร็จทางการงานนั้นก็เป็นกุศลที่เราพึงพัฒนาไปโดยลำดับ เนื้อหาในตอนนี้จะมานำเสนอผลงานของผู้สอนที่เรียกกันว่า “คุรุ” ในห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรมนั้นมีคุรุอยู่สองคนคือ คุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์และคุรุตรงพุทธ… Read More »ตัวอย่างผลงานผู้สอนและผู้เรียน ห้องเรียนสาระธรรม