ความสงสาร

เสวนา มรณสติ (3) ความห่วงและความสงสาร

ความห่วงและความสงสาร เป็นอาการของกิเลสที่มักจะเกิดขึ้นในสภาพที่สิ่งใด ๆ จะต้องแตกสลายหายไป ไม่ว่าจะชีวิต ความสัมพันธ์ หรือเหตุการณ์ดี ๆ