การบ้าน

630906 อัพเดทการบ้านนักศึกษาวิชชาราม

  • vijjaram 
หลังจากที่ห่างหายจากการส่งการบ้านไปพักใหญ่ สำหรับนักศึกษาวิชชาราม ตอนนี้ได้เปิดให้ส่งการบ้านอริยสัจ 4 และการบ้านความจริง & ความลวง ผ่านเว็บไซต์วิชชาราม (vijjaram.ac.th) แห่งนี้… Read More »630906 อัพเดทการบ้านนักศึกษาวิชชาราม

การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์

  • vijjaram 
ร่วมทำการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันเป็นแรงเหนี่ยวนำ และเผยแพร่องค์ความรู้กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนในแนวทางแพทย์วิถีธรรมให้กระจายกว้างไกลออกไป นักศึกษาวิชชารามทุกท่านสามารถทำได้ตามที่ตนเองมีความถนัด การทำการบ้านในหมวดนี้ ไม่มีเวลากำหนดส่ง แต่จะส่งในรูปแบบตามความสมัครใจ ใครทำมาแล้ว ก็นำมาเผยแพร่กันตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่าน… Read More »การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์

การบ้าน : ความจริงและความลวง

  • vijjaram 
ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับความจริงและความลวงของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่าน ซึ่งเป็นการบ้านจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” ระหว่างวันที่ 11 –… Read More »การบ้าน : ความจริงและความลวง

การบ้าน : ปลูกถั่ว

อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เล็งเห็นว่า เรายังไม่สามารถพึ่งตนในเรื่องถั่วไร้สารพิษได้ ยังต้องซื้อเขาเรื่อยมา จึงมีนโยบายให้นักศึกษาวิชชารามได้รวมพลังปลูกถั่วเพื่อการพึ่งตนเอง โดยเริ่มเรียนรู้จากการปลูกถั่วด้วยตนเอง อย่างน้อยคนละ 1… Read More »การบ้าน : ปลูกถั่ว