การบ้าน

การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์ที่ท่านได้ลงมือทำส่วนตัวที่บ้านหรือทำเป็นกลุ่มที่ศูนย์เรียนรู้ประจำภาคของท่านในโน้ตของห้องไลน์กลุ่มนักศึกษาวิชชารามหรือเฟสบุ๊คกลุ่มแปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียวเพื่อชีวิตที่พออยู่พอกิน และแบ่งปันพืชพันธุ์ธัญญาหาร รวมถึงอาหารที่เป็นยา (สมุนไพรฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็น) ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม การส่งการบ้าน ส่งเข้ากลุ่ม แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ –… Read More »การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์

การบ้าน : ความจริงและความลวง

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับความจริงและความลวงของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่าน ซึ่งเป็นการบ้านจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ”ระหว่างวันที่ 11 – 19… Read More »การบ้าน : ความจริงและความลวง

การบ้าน : ปลูกถั่ว

อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เล็งเห็นว่า เรายังไม่สามารถพึ่งตนในเรื่องถั่วไร้สารพิษได้ ยังต้องซื้อเขาเรื่อยมา จึงมีนโยบายให้นักศึกษาวิชชารามได้รวมพลังปลูกถั่วเพื่อการพึ่งตนเอง โดยเริ่มเรียนรู้จากการปลูกถั่วด้วยตนเอง อย่างน้อยคนละ 1… Read More »การบ้าน : ปลูกถั่ว