การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษ

update 13 พ.ย 2563

ร่วมทำการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนในแนวทางแพทย์วิถีธรรมให้กระจายออกไป

1).แนวทางการทำการบ้าน

  1. กสิกรรมไร้สารพิษในรูปแบบต่าง ๆ
  2. บารายคัลเจอร์และเพอร์มาคัลเจอร์
  3. ปลูกผืชผักผลไม้ ไร้สารพิษ
  4. ปลูกถั่วและธัญพืชต่าง ๆ
  5. การบริหารจัดการทรัพยากร (ทำปุ๋ยเอง จัดการขยะเป็นปุ๋ย)
  6. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
  7. การรักษาและยืดอายุผลผลิต
  8. อื่น ๆ

2).การส่งการบ้าน

3).การฝากรูปภาพและเรื่องราวอ้างอิงต่าง ๆ เพิ่มเติม

ในแบบฟอร์มส่งการบ้านกสิกรรมฯ สามารถส่งภาพและวีดีได้ แต่ท่านก็ยังสามารถ ส่งไฟล์ไปฝากไว้ที่เว็บไซต์อื่น ๆ แล้วส่ง url อ้างอิงเพิ่มเติมเข้ามาได้

4).กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลในเครือข่าย


ดูการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษที่ได้เผยแพร่แล้ว