เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

การวิจัยที่ 8 “คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน” อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม (งานวิจัยที่ 7 )ที่ผ่านมา ทำให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน เพื่อให้สามารถนำไปเป็นคู่มือและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติและวิธีตรวจสอบความเป็นพระโสดาบันในตน จึงขอแรงบุญพี่น้องที่สะดวก และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำคู่มือนี้ เพื่อร่วมกันเข็นกงล้อพระธรรมจักร สามารถกดตอบตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ

การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องพระโสดาบัน (ฉบับปรับปรุง)

สำรวจผลจากการปฏิบัติจริงของท่าน(สภาวะ) ไม่ใช่เพียงแค่ความเห็นหรือ ความรู้ที่ยังไม่มีผลจริง
เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ วันนี้ จะขอแรงบุญพี่น้องทุกท่านอีกครั้งในการกรอกแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงวิชาการ โดยคำถามจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากชุดแรกที่ได้ทำการทดสอบ เนื้อหาชุดนี้ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 33 ข้อ ในหัวข้อที่สำรวจ คือ ศีล 5 อบายมุข สัมมาทิฏฐิ 10 ญาณ 7 พระโสดาบัน
ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 49 ข้อ สำรวจข้อมูลเชิงปฏิบัติเพื่อแยกองค์ประกอบ

กรอกข้อมูล “สำรวจความเป็นพระโสดาบัน (ฉบับปรับปรุง) ” ใน google forms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *