Skip to content

สรุปข้อมูลลงทะเบียนเข้าค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 31 “กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก”

จากการเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 115 ท่าน

ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ลงทะเบียนค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 รุ่น “กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก” วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2563 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมค่ายที่ภูผาฟ้าน้ำ มีคำถามทั้งหมด 12 คำถาม
ส่วนผู้ที่เข้าร่วมค่ายออนไลน์ มีคำถามทั้งหมด 9 คำถาม

ข้อมูลที่ได้

1.เพศ เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง 76.5% และชาย 23.5%

2.อายุ กลุ่มอายุ 41 -60 จะมีมากที่สุด โดยมีถึง 61.7% และ 60 ปีขึ้นไปมี 27% ส่วน 11.3% ที่เหลือคือกลุ่ม  20 -40 ปี ไม่มีผู้ลงทะเบียนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีในครั้งนี้

3. การเข้าร่วมค่าย ไปที่ภูผาฟ้าน้ำ 59.1% และรับชมออนไลน์ 40.9%

4. สถานะผู้ลงทะเบียน มีจิตอาสา 86.1% ประชาชนทั่วไป 7.8% และนักเรียนนักศึกษา (ที่ไม่ได้เป็นจิตอาสา) อีก 6.1%

5. สถานะนักศึกษาวิชชาราม เป็นนักศึกษา 84.3% ไม่ได้เป็น 15.7%

6. การสังกัดภาคส่วน  ภาคกลางมากที่สุด คือ 28.7% ภาคที่น้อยที่สุดคือภาคเหนือ 9.6%

7.จำนวนการเข้าค่ายพระไตรปิฎก เข้าร่วมมากกว่า 7 ค่ายขึ้นไป 63.5% , 3-6 ค่าย 26.1%,  1-2 ค่าย 7% และไม่เคยเข้าร่วม 3.5%

8. ความคาดหวังในการเข้าร่วมค่ายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ (เลือกได้หลายข้อ)

  1. เพื่อเพิ่มอธิศีลให้ยิ่ง ๆ ขึ้น 78.3%
  2. เพื่อเพิ่มพลังใจ จากการทำดีร่วมกันกับหมู่มิตรดี 77.4%
  3. เพื่อศึกษาธรรม มุ่งหลุดพ้นทุกข์อย่างถาวร 77.4%
  4. เพื่อดับทุกข์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 77.4%
  5. เพื่อสร้างกุศลในชีวิต 73%

อันดับน้อยสุดคือ “ไม่ได้คาดหวังอะไร” 9.6%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *