สรุปการบ้านนักศึกษาวิชชาราม

อัพเดทล่าสุด 1 ก.พ. 2564

รวบรวมการบ้านและรายละเอียดของการบ้านต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชชาราม สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ และสามารถกด ดูรหัสนักศึกษาสถาบันวิชชาราม สถาบันวิชชารามยังมีงานในส่วนของการบำเพ็ญตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลตามความสมัครใจ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ในหน้า “งานบำเพ็ญอิสระ” [* ใบสรุปลิงก์ส่งการบ้านวิชชาราม (googledocs) (ไม่อัพเดทแล้ว)]

ปี 2564

การบ้านรายสัปดาห์

ก1).การบ้านอริยสัจ 4 [ส่ง/ดูการบ้าน ]

ก2). การบ้านกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก [ส่งการบ้าน ][ดูการบ้าน /เก่า ][ เฟสบุ๊คกลุ่ม ]

การบ้านรายครั้ง

ข1). การบ้านแนะนำตัวภาษานานาชาติ[ส่งการบ้าน]

 

การบ้านพิเศษ ตามเทศกาล

ค).ทบทวนสภาวธรรม 2563 ตั้งศีล 2564 [ดูการบ้าน]

ปี 2563

  • ๓๐ รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย สู้กิเลสอย่างรู้เพียรรู้พัก” [ดูการบ้านที่ส่งแล้ว]
  • ๒๘ รุ่น “รวมพลังร่วมเข็นกงล้อพระธรรมจักร ตั้งตนอยู่บนความลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง” [ส่งการบ้าน]
  • ๒๗ รุ่น “ดับกิเลส ดับเครื่องกังวล ผู้มีศีล จงมาเถิด ผู้ไม่มีศีลอย่าเพิ่งมา” [ส่งการบ้าน]
  • ๒๖ รุ่น “อปริหานิยธรรม นำชัยไร้ทุกข์” [ส่งการบ้าน]
  • ๒๕ รุ่น “ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” [ส่งการบ้าน]

ปี 2562