สรุปการบ้านนักศึกษาวิชชาราม

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2563

รวบรวมการบ้านและรายละเอียดของการบ้านต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชชาราม สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ และสามารถกด ดูรหัสนักศึกษาสถาบันวิชชาราม สถาบันวิชชารามยังมีงานในส่วนของการบำเพ็ญตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลตามความสมัครใจ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ในหน้า “งานบำเพ็ญอิสระ

* ใบสรุปลิงก์ส่งการบ้านวิชชาราม (googledocs)

ปี 2563

การบ้านรายสัปดาห์

ก1).การบ้านอริยสัจ 4 [ส่งการบ้าน ]

ก2).การบ้านความจริงและความลวง [ส่งการบ้าน]

การบ้านรายครั้ง

ข1). การบ้านภาษาอังกฤษ [ส่งการบ้าน]

ข2). การบ้านกสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์ [ ไลน์กลุ่ม smartphone เท่านั้น ], [ เฟสบุ๊คกลุ่ม ]

ข3). การบ้านสาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรมค่ายพระไตรปิฎก

  • ๒๘ รุ่น “รวมพลังร่วมเข็นกงล้อพระธรรมจักร ตั้งตนอยู่บนความลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง” [ส่งการบ้าน]
  • ๒๗ รุ่น “ดับกิเลส ดับเครื่องกังวล ผู้มีศีล จงมาเถิด ผู้ไม่มีศีลอย่าเพิ่งมา” [ส่งการบ้าน]
  • ๒๖ รุ่น “อปริหานิยธรรม นำชัยไร้ทุกข์” [ส่งการบ้าน]
  • ๒๕ รุ่น “ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” [ส่งการบ้าน]

ปี 2562