ผู้สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนบัณฑิตสถาบันวิชชาราม หลักสูตรจิตอาสาวิถีธรรมบัณฑิต

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอริยปัญญาตรี ในปี 2562-2563