Skip to content

นักศึกษาวิชชาราม

สถาบันวิชชาราม มีนักศึกษาเฉพาะเครือข่ายในประเทศไทย รวมจำนวนประมาณ 341 คน เป็นนักศึกษาที่โอนเทียบมาจากการศึกษาหลักสูตร “แพทย์วิถีธรรม 7 ปี” รุ่นที่ 1-5 จำนวน 187 คน

การศึกษาสถาบันวิชชาราม อำนวยการสอนโดยวิชชาธิบดี ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) และในภาคปฏิบัติด้วยการร่วมทำกิจกรรมฐานงานต่าง ๆ ในค่ายพระไตรปิฏก หลักสูตร 7-9 วันขึ้นไป

ในทุก ๆ ค่ายพระไตรปิฏก จะมีการสอบเก็บคะแนนนักศึกษา ด้วยการสอบแลกเปลี่ยนสภาวะธรรม คนละ  5-7 นาที โดยนักศึกษาทุกคน จะขึ้นมาเล่าถึงสภาวธรรมของตนเองว่า

1. ลดละเลิกกิเลสอะไรได้บ้าง

2. การปฏิบัติศีล/การต่อสู้กับกิเลส ทำได้ดีเพียงใด

ในส่วนของการบ้าน ที่นักศึกษาวิขชาราม จะต้องจัดทำส่งเป็นข้อเขียนการบ้านในแต่ละค่าย มีดังนี้

ดูหน้า : สรุปการบ้าน