ทางออกจากนรกของคนคู่ : อรวิภา กริฟฟิธส์

ทางออกจากนรกของคนคู่ : อรวิภา กริฟฟิธส์

การหลงเสพกามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพกามของคนคู่นั้นมีทุกข์หนักมาก แต่มีทางออกในหนังสือเล่มนี้ โสดดีหรือมีคู่


ทางออกจากนรกของคนคู่

ความประทับใจแรกจากการอ่านหนังสือโสดดีหรือมีคู่ คือการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องการเสพกาม โดยเฉพาะการเสพกามของคนคู่มีซึ่งมีวิบากมากและหนักมาก เมื่อเสพแล้วย่อมเกิดความเศร้าหมอง พออ่านแล้วคนละเรื่องกับที่เราเคยรู้เลย แต่พอได้น้อมจิตพิจารณาตามจึงเห็นด้วยว่าจริงอย่างนั้นเลยทีเดียว เพราะการเสพกามของคนคู่อย่างที่ตนเองได้ประสบมาคือการสนองความต้องการของกันและกัน เพราะเราคิดว่าการที่คนที่เรารักมีความสุขเราก็เป็นสุขด้วย ซึ่งเราไม่รู้เลยว่านั้นคือการส่งเสริมกิเลสของกันและกันให้เติบโต จึงทำให้เมื่ออยู่ด้วยกันนานเข้ามันสนองกันไม่สำเร็จเพราะว่ากิเลสมันแตกตัวออกไปมาก ต้องคอยแสวงหาสิ่งใหม่มาสนองกัน ได้สมใจก็เป็นสุขไม่สมใจก็เป็นทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดและนี้คือสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันขึ้น ถ้าไม่ได้มาพบสัตบุรุษได้ฟังสัจธรรม ก็จะออกจากสุขลวงทุกข์จริงนี้ไม่ได้เลย ก็จะวนอยู่ในนรกจากการเสพกามอยู่เช่นนั้น แต่ในหนังสือเล่มนี้ได้ชี้ทางออกที่ประเสริญเอาไว้ให้แล้ว เพียงแต่เราน้อมนำเอามาปฏิบัติเท่านั้นเอง


Leave a Reply

Your email address will not be published.