การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ

การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ท่านได้พัฒนาทักษะใดเพิ่มเติมขึ้นมาในการเรียนวิชาแอดมินฯ 2

*แต่ละข้อเป็นคำตอบรายบุคคล

คำตอบที่ 1

ได้เรียนทักษะการเขียนข่าว ได้เพิ่มทักษะการฟังและสรุปใจความและเหตุการณ์

คำตอบที่ 2

การจับใจความสำคัญในการเป็นนักข่าวในห้องเรียน การทำรูปประกอบข่าว การเชื่่อมโยง tex link image link และyoutube ฝึกใช้ศิลปะในการนำเสนอผลงาน กระบวนการคิด การประสานงานกับเพื่อน ในการทำงานเพื่อการเผยแพร่งานพระพุทธศาสนาในรูแบบที่เป็นโยชน์สุงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

คำตอบที่ 3

  • ได้รู้วิธีการส่งการบ้าน ข้อความพร้อมกับแทรกรูปภาพในเวลาเดียวกัน
  • การเขียนข้อความอย่างไร ให้กระชับเพื่อจะให้ผู้อ่าน อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  • วิธีการทำภาพให้ชัดและขนาดให้ตรงกับชิ้นงานที่ส่ง
  • การทำลิงค์ภาพและลิงค์ข้อความ

คำตอบที่ 4

ได้รับทักษะการทำงานร่วมกับหมู่กลุ่ม มีอะไรก็ต้องฟังมติหมู่ เอาหมู่เป็นใหญ่หมู่ว่าอะไรก็เอาตามนั้น ส่วนทักษะการทำงานก็ค่อยๆเรียนรู้ไป เพราะว่าเข้ามาทีหลังเลยตามไม่ทันแค่ได้เข้ามาร่วมเสริมพลังหมู่กลุ่มก็ดีแล้ว

คำตอบที่ 5

พัฒนาทักษะการมารวมพลังหมู่มิตรดีมาทำกิจกรรมที่ดีที่สุดงานหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการสื่อสาร สถาบันการศึกษาตลอดชีวิต ของสถาบันวิชชารามที่เป็นประโยชน์แท้จริง โดยได้ใช้ประสบการณ์ตรงของตนเอง มาศึกษาเรียนรู้ และเห็นประโยชน์ที่แท้จริงแล้ว จึงตระหนักในคุณค่าและยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสานพลังกับหมู่มิตรดี เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดต่อทุกชีวิต ไปสู่ผู้คนที่ต้องการ และกำลังเวียนว่ายหาทางออกจากกองทุกข์ ให้สามารถพบแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้จริง

พัฒนาทักษะในการจับกิเลส ได้ไวขึ้น ฝึกทักษะการเสนอดี สลายอัตตา การทำตามมติหมู่ การร่วมด้วยช่วยกันสร้างเนื้อหา เนื้องานในเว็บไซด์ โดยได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเนื้อหาที่มีประโยชน์แท้จริงไปสู่ผู้คน ร่วมไปกับการทำงานในของตนไปพร้อม ๆ กัน ในองค์ประกอบที่ครบพร้อมในการฝึกฝนที่ดีทีเดียว ในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอควร เป็นการฝึกประมาณ ทักษะการมีส่วนร่วม ไปพร้อม ๆ กัน รักษาสมดุลภายในตนเอง และ ภายในกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เท่าที่จะสามารถทำได้ ฝึกการพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน มีความผาสุกแท้เป็นเส้นชัย ฝึกตั้งศีลให้เฉพาะเรื่องได้มากขึ้น

คำตอบที่ 6

ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้น ได้แก่
1.1 การรับรู้สภาวธรรมของตนเองระหว่างการประชุมแต่ละครั้งไวขึ้น
2.2ทักษะในการระมัดระวังที่จะฟังหมู่ให้เกิดความเข้าใจ ไม่ด่วนสรุป ไม่คาดเดาเอาเอง มีมากขึ้น
2.3ทักษะในการคิดให้เป็นประโยชน์ ทั้งส่วนตนและหมู่กลุ่ม มีมากขึ้นกว่าเดิม
ผลที่เกิดขึ้นคือ ทำให้ในการประชุมอปริหานิยธรรมแต่ละครั้ง เป็นไปด้วยความเบิกบานกันโดยทั่วกัน ความหนักใจทั้งงานนอกงานในก็คลายลงได้

คำตอบที่ 7

ได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ภาษาไทย จากการได้ช่วยกันตรวจงานกลุ่มตัวเองและได้สลับเวียนกันช่วยตรวจงานพี่น้องข้ามกลุ่ม

  • เรื่องการใส่ featured Image และสามารถ Public งานเอง
  • เรื่องการเขียนข่าว สรุปข่าว
  • เรื่องของการทำ เว็บลิงก์ คือ Text link Image link เพื่อเชื่อมโยงงานที่เราต้องการให้คนเข้าถึงได้สะดวกยิ่งจงขึ้น
  • เรื่องการทำ Emved Video จาก YouTube ลงหน้าเว็บ หรือการฝังลิงก์ยูทูป เพื่อให้เห็นคบิปที่โชว์หน้าเว็บเต็มจอโดยไม่ถูกตัดขอบ
  • ได้เพิ่มทักษะของการทำงานกลุ่มที่ยกระดับมากขึ้น

คำตอบที่ 8

ได้พัฒนาทักษะเพิ่มทุกด้านได้ฝึกทำงานฝึกใช้ความคิดพิจารณาให้รอบคอบ​ฝึกฟังมีสมาธิในการฟังแล้วจับประเด็น​ฝึกการเขียนแล้วเช็คความละเอียดถูกต้องให้มากขึ้น​ และที่สำคัญได้ฝึกพูดเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเพราะเวลาพูดจะตื่นเต้นเสียสั่น​จากการที่ได้มาอยู่ในกลุ่มรวงข้าวทำให้กล้าพูดมากขึ้นไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อน

คำตอบที่ 9

ในห้องวิชา admin2 ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะการเขียน อ่านงานตัวเองซ้ำๆทบทวนหลายๆรอบมากกว่าที่เคยทำจึงจะส่งออกไป
-ฟังด้วยใจนิ่ง สำรวมใจ ไม่ปรุงแต่ง
-อ่านใจเวลาที่อยากพูด ว่ามีประโยชน์ในเวลาที่ทำงานกับพี่น้อง
-ได้มีความเรียนรู้กว้างมากขึ้นที่เรายังไม่เคยรู้
-ได้ทักษะเพิ่ม คือการเขียนและเรียบเรียงถ้อยคำ
ได้ฝึกอ่านช้าๆให้เข้าใจความหมายละเอียดขึ้น
-ฝึกย่อความให้กระชับขึ้น

คำตอบที่ 10

– ด้านการสื่อสาร ได้พัฒนาฝึกฝนทักษะการนำเสนอหน้าชั้น, การย่อความ, จับประเด็นสำคัญ, ทักษะการฟังผู้อื่น
– ได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ใช้มติหมู่ ใช้กระบวนการอปริหานิยธรรม
– ด้านการเขียนบทความ ได้พัฒนาทักษะการเขียนบทความลงเว็บไซด์ ฝึกความละเอียด รอบคอบในการทำบทความ การเขียนบทความทำให้ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น

คำตอบที่ 11

ได้ฝึกฝนพัฒนาดังนี้
1.ทักษะการตรวจบทความให้รอบคอบยิ่งขึ้น
2.ทักษะการใส่รูปภาพในเวบไซต์
3.ทักษะการฟังด้วยใจที่เบิกบานแม้จะไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม
4.ทักษะการประสานเชื่อมร้อยจิตวิญญาณพี่น้องหมู่กลุ่มที่ใหญ่และกว้างขึ้น
5.ทักษะการปล่อยวางงานนอกโดยเอื้อจิตวิญญาณพี่น้องหมู่กลุ่มไว้ก่อน

คำตอบที่ 12

ได้พัฒนาทักษะการพิจารณาเห็นกิเลสความลวงที่คอยมาหลอกให้เอาแต่งานนอก ละเลยงานใน แม้บางครั้งจะหลงกลไปเชื่อกิเลส แต่ก็ใช้เวลาที่ไม่นานเหมือนเดิม ก็สามารถพิจารณาตามรู้ทันและหันกลับมาพิจารณาเน้นงานในได้เร็วกว่าเดิม

คำตอบที่ 13

ทักษะที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น มีดังนี้
การพูดคุยกับหมู่กลุ่มในการทำงานร่วมกันมีความกระชับมากขึ้น เนื่องจากการทำงานมีความหลากหลายขึ้น ได้รับผิดชอบและบำเพ็ญงานมากขึ้น
2. ความเรียบร้อยของรูปแบบงาน ความถูกต้องของคำศัพท์ในการสื่อสาร
3. ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มภาพปกและภาพประกอบในโพสต์ และสามารถเผยแพร่และแก้ไขงานได้เอง
4. ล่าสุดได้เรียนรู้การทำ Text link และ Image link ด้วย

คำตอบที่ 14

เรียนรู้โครงสร้างรูปแบบการเขียนข่าว 2. ฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี 3. การลงคลิปวิดีโอให้มีขนาดพอดีกับบทความ ภาพปกคลิปไม่โดนตัด 4. ฝึกการคิด Caption ประเด็นข่าว

คำตอบที่ 15

ทักษะที่ได้พัฒนา คือ เทคนิคการใส่รูปประกอบโพสในเว็ปไซต์และการ publish เผยแพร่งานด้วยตนเอง 2.การทำลิงค์ข้อความ และลิงค์รูปภาพ เป็นความรู้ที่สูงขึ้นไปอีก 3.เทคการตรวจความถูกต้องของงานก่อนเผยแพร่ 4.ได้เพิ่มทักษะในการอ่าน การเขียน การตรวจงาน ย่อและขยายบทความ ทั้งการบ้านของตนเองและการบ้านของพี่น้องเพิ่มมากขึ้น 5.ทักษะการฟัง เมื่อท่านคุรุและพี่น้องพูดในชั้นเรียน ดูใจมีความชอบชังหรือไม่ 6.ทักษะการพูด ฝึกตนเองให้มีความกล้าแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และประมาณในการพูดให้สมควรตามพอดี

คำตอบที่ 16

ในการเรียนเเอดมิน 2 เรื่องทักษะคงจะไม่ค่อยได้เพิ่มเพราะเข้าห้องเรียนกี่สัปดาห์ เพราะป่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *