Skip to content

เสวนา ตั้งอธิศีล ต้อนรับปี พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากมีการบ้านพิเศษให้นักศึกษาได้ทำกัน นั่นคือการบ้าน ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ปี 2563 ตั้งศีลปี 2564 (ทำตามอัธยาศัย เปิดรับถึงวันที่ 15 มกราคม 2564) จึงได้มีกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นชั่วโมงเสวนาในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *