สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆ อันเกิดจากโควิด 19

สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆ อันเกิดจากโควิด 19

Self-reliant health with the principles of Buddhist Medicine in the Sufficiency Economy For preventing and reducing problems arising from Covid-19

โดย ดร.ใจเพชร กล้าจนและคณะ

ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

อธิการบดี (วิชชาธิการบดี) สถาบันวิชชาราม

Jaiphet Klajon et al.

Dr Jaiphet Klajon, PhD Regional Development Strategies (Community Public Health)

Expert in Buddhist Dhamma Medicine,

Bureau of Alternative Medicine, Ministry of Public Health

Chairman of Buddhist Dhamma Medicine Foundation of Thailand

Chairman and Rector of The Institute of Vijjaram


บทคัดย่อ

จากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยกับคนจำนวนมากและบางส่วนเสียชีวิต เกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียงล้นโรงพยาบาลผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนด้านต่างๆสืบเนื่องตามมา ได้แก่ ด้านจิตใจ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆ อันเกิดจากโควิด”เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด2). เพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิดของศูนย์หรือชุมชนอโศกและแพทย์วิถีธรรม 3). เพื่อศึกษาผลการใช้การพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด หรืออาการคล้ายติดเชื้อโควิด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด  4). เพื่อศึกษาผลการบูรณาการใช้ข้อดีของการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับข้อดีของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต  ในการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด

ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิดที่มีประสิทธิภาพ คือ ล็อกดาวน์ สวมแมส เว้นระยะห่าง ล้างมือ ถืออาริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เน้นการดำรงชีวิตให้สมดุล ด้วยสิ่งที่สำคัญจำเป็น ประหยัด เรียบง่าย พึ่งตนเองได้เป็นหลัก พึ่งคนอื่นหรือสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นรอง (เมื่อจำเป็น) สิ่งใดที่เกินกำลังความสามารถ ก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันและบูรณาการผสมผสานข้อดีของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิตในการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด

คำสำคัญ แพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การแพทย์วิถีพุทธ หรือการแพทย์พุทธศาสตร์) อาริยศีล (อริยสัจ 4)

Abstract

The global pandemic, which has also affected Thailand, has caused significant health issues amongst the people, for some of whom it has unfortunately been fatal. Patients have overwhelmed hospitals and many of them have been unable to access healthcare. Many deleterious impacts have followed, whether mental, economic, social or environmental. This article is part of a research on, “Self-reliant health with the principles of Buddhist Medicine in the Sufficiency Economy, for preventing and reducing problems arising from Covid-19”. The study has used qualitative research processes with the following objectives: 1) Study integrating knowledge of Buddhist studies, the Sufficiency Economy and various medical regimes to prevent and remedy problems from Covid. 2) Study a strategy of integrating knowledge of Buddhist studies, the Sufficiency Economy and various medical regimes to prevent and remedy problems from Covid, of the Center or Community of Asoke and Buddhist Medicine. 3) To study the results of self-reliance with the principles of Buddhist Medicine according to the Sufficiency Economy theory to prevent Covid infections, treating or alleviating the symptoms of infection or similar symptoms, and preventing or curing side-effects of Covid vaccines, 4) To study the results of integrating the good points of self-reliance under the principles of Buddhist Medicine in the Sufficiency Economy along with the positive aspects of various healthcare regimes, as appropriate for each person in treating or alleviating the symptoms of infection.

The study found that integrating knowledge of Buddhist studies, the Sufficiency Economy and the science of various healthcare regimes to prevent and remedy problems arising from Covid, that the efficient measures were lockdown, mask-wearing, social distancing, hand-washing, holding the ethical precepts, having a hot/cold balance, toxin-free agriculture and emphasizing a balanced lifestyle. The core essentials were economy, simplicity and self-reliance, with reliance on others or complex things secondary (when needed). With anything outside their capabilities, there was mutual aid, and integration of the positive aspects of various medical regimes, as appropriate for each person in treating or alleviating the symptoms of infection.

Keywords: Buddhist Medicine under Sufficiency Economy, Ethical Precepts, 4 Noble Truths.


ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF (Download .pdf)

size  485 kb 62 pages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *