คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ฉบับย่อ

คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ฉบับย่อ (เผยแพร่ 13 ส.ค. 2564) สำหรับดาวน์โหลด เป็นไฟล์ฉบับส่งพิมพ์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

คำนำ

คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน และคณะ

เรื่องสุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดอาการไม่สบายจากการติดเชื้อโควิด 19 อาการคล้ายโควิด 19 อาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 และการลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดสืบเนื่องจากโควิด 19 เพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเชื้อไวรัสโควิดที่ระบาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ซึ่งทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยจํานวนมากและบางส่วนเสียชีวิต เกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียง ล้นโรงพยาบาล ผู้ป่วยจํานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนด้านต่าง ๆ สืบเนื่องตามมา ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

การป้องกันและแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ “ ตนเป็นที่พึ่งของตน ” การพึ่งตนในการดํารงชีวิตที่ประหยัดเรียบง่าย รวมถึงการพึ่งตนในการทําสิ่งที่จําเป็นสําคัญต่อชีวิตในทุก ๆ ด้านที่ตนสามารถทําได้ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องทําควบคู่กับการแก้ปัญหาที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนกําลังดําเนินการอยู่จึงจะทําให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสืบเนื่องต่อไปได้

 

คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด เล่มนี้ จึงนําเสนอเทคนิคการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การแพทย์วิถีพุทธหรือการแพทย์พุทธศาสตร์) ในการป้องกันการติดเชื้อโควิดการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิดหรืออาการคล้ายติดเชื้อโควิดอาการข้างเคียงแทรกซ้อนจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด รวมถึงการลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดสืบเนื่องจากโควิด ถ้าผู้ใดสามารถพึ่งตัวเองได้จนโรคหายหรือทุเลาได้มาก ก็ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่สุขภาพแต่ถ้ามีอาการหนักที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ จึงจะอาศัยเจ้าหน้าที่สุขภาพ

การที่ผู้ป่วยหรือประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มาก จะทําให้เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่ต้องแบกรับภาระที่มากเกินไป และสามารถดูแลผู้ป่วยที่อาการหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่สุขภาพและระบบสุขภาพโดยรวม ซึ่งการ แพทย์วิถีธรรมนั้น สามารถพึ่งตนหรือบูรณาการร่วมกับการดูแลสุขภาพแต่ละแผนได้ตามความเหมาะสม

เจริญธรรม สํานึกดี มีใจไร้ทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน ( หมอเขียว )
และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม


ดาวน์โหลด

คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 (เผยแพร่ 3 ส.ค. 2564)

คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ( 4 ส.ค. 64) ขนาด 791 kb, 49 หน้า

คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ( 13 ส.ค. 64)

Download : English Version (28 oct 64)

ขนาด 9.11 mb, 65 หน้า

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  • 3 ส.ค. 64 , 14:00 น. อัพโหลดเนื้อหาและไฟล์หนังสือ (ไฟล์ต้นฉบับ : คู่มือสุขภาพพึ่งตน ฉบับย่อ ปรับ3)
  • 3 ส.ค. 64 , 16:30 น. อัพเดทไฟล์หนังสือ (ไฟล์ต้นฉบับ : คู่มือสุขภาพพึ่งตน ฉบับย่อ ปรับ4)
  • 4 ส.ค. 64 , 22:25 น. อัพเดทไฟล์หนังสือ (ไฟล์ต้นฉบับ : คู่มือสุขภาพพึ่งตน ฉบับย่อ ปรับ4 / แก้ไขเล็กน้อย) ลดขนาดไฟล์ ปรับเพิ่ม 1 หน้า
  • 14 ส.ค.64 , 17:50 น.   อัพเดทไฟล์หนังสือ ฉบับส่งพิมพ์ครั้งที่ 1
  • 2 พ.ย. 64 , 20:30 น. เพิ่มเวอชั่นภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *