Skip to content

วิชา สัมมาอาชีพ ครั้งที่ 5-6 แลกเปลี่ยนประสบการณ์มิจฉาอาชีวะ

ห้องเรียนวิชาสัมมาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง ที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ พ้นจากการสร้างบาป เวร ภัย ในตอนนี้เราจะมาอัพเดทครั้งที่ 5 – 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *