วิชา สัมมาอาชีพ ครั้งที่ 1-4

สถาบันวิชชาราม เปิดการเรียนรู้ วิชาสัมมาอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และยังสร้างช่องทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพผ่านการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *