ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานวิชาการการแพทย์วิถีธรรม

ใจเพชร กล้าจน. (2554). ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ. วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก. 4(1), 25-37.

ปทิตตา จารุวรรณชัย และกฤช จรินโท. (2559). องค์ประกอบด้านคุณภาพขององค์กรแพทย์ทางเลือก
ที่มีผลต่อความสำเร็จในด้านความเป็นเลิศขององค์กรแพทย์ทางเลือก. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 8(3), 54-64.

สิรญา ธาสถาน, พรนภา หอมสินธุ์, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และใจเพชร กล้าจน. (2558). ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองที่ประยุกต์การแพทย์วิถีพุทธต่อพฤตกรรมดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตในผู้ที่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 10(1), 117-128.

ปทิตตา จารุวรรณชัย และกฤช จรินโท. (2558). คุณลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลของรัฐ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 9(2), 73-84.
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU/article/view/40581

เพชรตะวัน ธนะรุ่ง, สุรีย์ ธรรมิกกบวร และจิรวัฒน์ เวชแพศย์. (2559). รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชนแก่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาชุมชนสวนป่านาบุญ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 3(2), 83-96.

วีณา เหลืองอ่อน. (2559). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วยการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 11(2), 109-116.
http://www.graduate.ubru.ac.th/ubru-journal/assets/onlinefile/1476948573.pdf

อาราทร หล้าคำมูล, สุพัชญา อินต๊ะแสน, วรรณวิสา สุทธการ และธัญญารัตน์ ยะแสง. (2557). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางแพทย์วิถีธรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 12(2), 41.
http://www.dtam.moph.go.th/images/document/warasan/w12-2-JTAM-sup28Aug57.pdf

เกศรารัตน์ สิงห์คำ. (2557). ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการแพทย์วิถีธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพตนเองของตำรวจตระเวนชายแดน. วิทยานิพนธ์. ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://lib.edu.chula.ac.th/FILEROOM/CU_THESIS/DRAWER002/GENERAL/DATA0020/00020394.PDF

หนังสือและวารสารวิชาการ

นิตยาภรณ์ สุระสาย, สุภาพร ใจการุณ และเผ่าไทย วงศ์เหลา. (2559). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของ ผู้ต้องขังหญิง เรือนจากลางนครพนม. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 9(2), 301-311.

สำนักกิจการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา. (2558). การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วยแพทย์วิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแพ่งชาติ.
https://famsuantua.files.wordpress.com/2016/01/000353.pdf

ดาวน์โหลด หนังสือจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ เล่ม 1 http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=49