คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชชาราม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเข้าสถาบันวิชชาราม

  • สอบเข้าด้วยอาริยสัจ 4 และอาริยศีล
  • ทำสมดุลร้อนเย็น ในเชิงไหนได้ และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในเรื่องใดก็ได้
  • สมัครเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตน อย่างน้อย 1 ค่าย
  • ศึกษาข้อมูลแพทย์วิถีธรรม ต่อเนื่อง ๆ จนกระทั่งลดความอยากลงได้ 1 เรื่อง
  • ปฏิบัติศีลด้วยปัญญา จนตั้งมั่น ลดความอยากได้ หรือลดทุกข์ จนเกิดความผาสุกได้ 1 เรื่อง
  • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

*ไม่จบการศึกษาชั้นใด ๆ ก็สมัครได้ โดย คณะกรรมการสถาบันวิชชาราม จะเทียบโอนคุณสมบัติให้ ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติ คือ
1 มีศีลห้าเบื้องต้น (ถือศีลห้าเป็นอย่างน้อย) 2 ลด ละ เลิกอบายมุขไปตามลำดับ 3 ลด ละ เลิก การรับประทานเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไปตามลำดับ 4 อัตตาไม่จัด รับฟังผู้อื่นได้ 5 ตั้งใจเสียสละทำงานฟรี 6 มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว)
วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม


* หมายถึงมีอายุ 18 ปีขึ้นไป