แนวทางการศึกษา

แนวทางการศึกษา สถาบันวิชชาราม

1. ลดกิเลส

2. ทำสมดุลร้อนเย็น

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ทำการงาน)

4. พึ่งตนและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

5. คบและเคารพมิตรดี (สานพลังกับหมู่มิตรดี)

สถาบันวิชชาราม ทำการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมเพื่อเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการดำเนินชีวิต การศึกษาวิชชารามสนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต คือมนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดช่วงชีวิต ได้ตามความสนใจของท่านนั้น ๆ ดังนั้นการลงทะเบียนเรียนในวิชาต่าง ๆ จึงเป็นไปตามฉันทะ คือความยินดี พอใจ เต็มใจ ของนักศึกษาท่านนั้น ๆ

นักศึกษาสามารถติดตามวิชาที่เปิดสอน ได้จากเว็บไซต์สถาบันวิชชาราม และห้องไลน์นักศึกษาวิชชาราม (จะได้รับการเชิญเข้าหลังจากสำเร็จกระบวนการรับนักศึกษาใหม่)