การรับสมัคร

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรดังนี้

รับสมัครหลักสูตร 7 ปี ระดับอริยปัญญาตรี ประจำปี 2564 ช่วงที่ 2

เปิดรับสมัครหลักสูตร 7 ปี ระดับอริยปัญญาตรี ช่วงที่ 2/2564 (14 ต.ค – 31 ธ.ค.) (กดเพื่อเข้าสมัคร)


รับสมัครหลักสูตร 7 ปี ระดับอริยปัญญาตรี ประจำปี 2564 ช่วงที่ 1

เปิดรับสมัครหลักสูตร 7 ปี ระดับอริยปัญญาตรี ช่วงที่ 1/2564 (5 ก.ย. – 13 ต.ค.) (กดเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม)


รับสมัครศึกษาต่อในระดับอริยปัญญาโท(7ปี)

เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับอริยปัญญาโท หลักสูตร 7 ปี (2564) (กดเพื่อเข้าสมัคร)


facebook สถาบันวิชชาราม

เปิดรับสมัครหลักสูตร ประกาศณียบัตร 6 เดือน “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก” (กดเพื่อเข้าสมัคร)


อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร

อ่านแนวทางการศึกษา หลักสูตร 7 ปี