วีดีโอประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564

ข่าววิชชาราม

ขอเชิญเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนสถาบันวิชชาราม ปี 2564
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 สอบสัมภาษณ์โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดี (อธิการบดี) และคณะกรรมการสถาบันวิชชาราม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ โดยโปรแกรมซูม มีดังนี้…

07.00 น. – 07.30 น. เข้าห้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
07.30 น. – 08.00 น. อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน แนะนำการศึกษาของสถาบันวิชชาราม
08.00 น. – 11.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 1 ลำดับที่ 14 – 54
11.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 2 ลำดับที่ 55 – 85
16.00 น. – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. – 20.00 น. สอบสัมภาษณ์เข้าเรียน รอบที่ 3 ลำดับที่ 86 – 100

*ตารางเวลาอาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ หากผู้สมัครติดภารกิจสามารถแจ้งชื่อสำรองในวันเวลาที่ตนเองสะดวกได้อีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.