การบ้าน : ความจริงและความลวง

  • vijjaram 

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับความจริงและความลวงของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่าน ซึ่งเป็นการบ้านจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” ระหว่างวันที่ 11 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สวนป่านาบุญ 9 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

  • โจทย์ :  จำแนกความจริงและความลวงของแต่ละเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ ในชีวิตประจำวัน
  • วิธีทำการบ้าน : ดูในหน้าส่งการบ้าน
  • หมวดการบ้าน : การบ้านรายสัปดาห์ (ทำส่งทุกสัปดาห์)
  • การส่งการบ้าน : [กดเข้าสู่หน้าส่งการบ้าน] update 630824 (ลิงก์เดิม)

Leave a Reply

Your email address will not be published.