ประโยชน์จากการใช้ขยะสดเป็นอินทรีย์วัตถุในแปลงเพาะปลูก : ธัญมน หมวดเหมน

ประโยชน์จากการใช้ขยะสดเป็นอินทรีย์วัตถุในแปลงเพาะปลูก : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ภูเขา อากาศหนาว

ประโยชน์ของขยะสดมีมากมาย เช่น ใช้เป็นอินทรีย์วัตถุ กลายเป็นปุ๋ยให้พืช (๑)ได้พืชหลากหลายเกิดโดยที่เราไม่ต้องปลูก(๑)


วิธีทำ

  • 1)ในขั้นตอนการเตรียมแปลงเพาะปลูก ขุดแปลงลึกพอประมาณ
  • 2)ใส่ขยะสด(เศษวัตถุดิบ ผัก ผลไม้ที่เหลือใช้จากการประกอบอาหาร)ลงไปในหลุม
  • 3)กลบด้วยดินให้หนาพอประมาณ รดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมปัสสาวะหรือผสมน้ำจุลินทรีย์ และปลูกพืชที่ต้องการ

ประโยชน์ของขยะสด

  • 1)อินทรีย์วัตถุจากขยะสดจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยสดที่มีธาตุอาหาร ช่วยในการเจริญงอกงามของต้นพืชได้ดี
  • 2)อินทรีย์วัตถุจะช่วยปรับคุณภาพของดินให้ร่วนซุย ช่วยให้ดินอุ้มน้ำหรือเก็บกักน้ำได้ดีขึ้น เหมาะแก่การเพาะปลูก
  • 3)ทำให้ได้ต้นพืชหลากหลายชนิดที่มาจากเศษขยะสดเกิดโดยที่เราไม่ต้องปลูก

สภาวธรรม

ได้เรียนรู้การเอาประโยชน์จากทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เป็นขยะหรือสิ่งของที่เหลือใช้แล้ว จิตวิญญาณเจริญขึ้น รู้จักเลือกเอาแต่ข้อดีและ ประโยชน์จากทุกเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิต มุมที่ยังผิดพลาดอยู่ ยังเผลอไปหลงทุกข์ใจ กังวลใจกับสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการกำจัด เช่นขยะ ทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระหรือความยุ่งยาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.