ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ

ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยกตัวอย่างปัญหาที่เจอในการทำงานกลุ่ม และการแก้ปัญหาที่ท่านตัดสินใจทำ และผลที่ได้รับ

*แต่ละข้อเป็นคำตอบรายบุคคล

คำตอบที่ 1

ในการทำงานกับหมู่มิตรดีเวลามีปัญหาก็นำเข้าหมู่และรับฟังเสนอดีกันเต็มที่และก็เอาตามมติหมู่ และยินดีรับวิบากร่วมกัน

คำตอบที่ 2

ตอนที่ทำงานสรุปข่าวประจำสัปดาห์ เพื่อนในกลุ่มไม่สบาย จึงไปเก็บข้อมูลข่าวในแต่ละวัน มาsafe draft ไว้ก่อน เพื่อให้เพื่อนเป็นคนช่วยสรุปข่าว ระหว่างทำก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องเป็นข่าวที่่เกิดขึ้นจริงในวันนั้น หรือเป็นข่าวที่ได้นำมาโพสต์ที่หลัง แต่วันที่อยู่ในรอบสัปดาห์ที่เราต้องสรุปด้วย รูุ้สึกลังเลใจ ตัดสินใจถามคุรุดีกว่า ทำผิด ระหว่างรอทำ tex link กับ image link และลองทำการบ้าน Top 3 อาหารเพื่อสุขภาพแพทย์วิถีธรรม โดยมีข้อตกลงกันว่าให้แต่ละคนเลือกเมนูอาหารกันคนละ 1 เมนู  แล้วมาช่วยกันเขียน description  เพื่อนอีกท่านช่วยบำเพ็ญทำรูปปกให้ งานทั้ง 2 ชิ้น สำเร็จได้ด้วยดีก่อนเข้าห้องเรียน  แต่ด้วยความไม่รอบคอบและเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ถามเพื่อน ทำให้งาน top 3 อาหารเพื่อสุขภาพ อยูุ่ที่สถาบันวิชชาราม ไม่ได้อยู่ในห้องสมุดวิชชาราม จึงยอมรับผิดกับเพื่อน และร่วมเป็นพลัง ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

คำตอบที่ 3

ปัญหาในการทำงานกลุ่ม
เวลาต่างกัน ทำให้การประชุมมีพี่น้องเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียง

แก้ไขปัญหาโดย
ประชุมกับพี่น้องเท่าที่มี
ผลที่ได้รับ
ไม่มีท่านใดเห้นแย้ง งานก็ยังเดินต่อไปได้ดี

2. เมื่อพี่น้องเกิดความคิด แตกต่างกัน ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความอึดอัดในใจ

แก้ไขปัญหาโดย
แก้ที่ใจข้าพเจ้าเดินทุกขอริยสัจ ให้กับตัวเอง หลังจากนั้นก็ค่อยเสนอพี่น้องเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
ผลที่ได้รับ
ได้ล้างทุกข์ที่เกิดกับตัวเอง และได้เป็นหนึ่งเสียงในการลงมติหมู่กลุ่มเพื่อหาข้อยุติ

คำตอบที่ 4

ปัญหาทำงานร่วมกับกลุ่มไม่มีเพราะยังทำงานไม่เป็นอะไรเลย แต่มีปัญหาส่วนตัวคือได้เห็นอัตตาเอาแต่ใจของตัวเอง จะทำอะไรต้องขออนุญาติหมู่กลุ่มก่อน พอรู้ตัวเองว่าผิดก็ขอขมาขอโทษ ขอสารภาพผิดต่อหมู่กลุ่ม ผลที่ได้รับหมู่ก็ให้อภัย

คำตอบที่ 5

ปัญหาในกลุ่มจะเป็นปัญหา ในเรื่องเวลา ที่สมาชิกในทีมจะมาเจอกันพร้อมหน้า ส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศ เวลาที่สะดวกในการมาพบกันมีไม่มากนัก ส่วนพี่น้องในเมืองไทยส่วนหนึ่งก็มีงานประจำที่ต้องทำด้วย เราก็แก้ปัญหากันโดยร่วมกันเสนอวิธีมา แล้วใช้มติหมู่มาเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันมา และพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนไปตามกาละ ที่มาพบกันในทุก ๆ สัปดาห์ ใช้การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่น ๆ ช่วย เช่น ผ่านทางห้องไลน์ กลุ่ม เพื่อupdate ข้อมูลต่าง ๆให้กันและกัน หากมีประเด็นต้องพูดคุยกันก็ใช้โทรไลน์คุยกัน เปิดซูมเฉพาะกิจคุยกันกลุ่มย่อยบ้าง สอนงานกันบ้าง แบ่งปันเกื้อกูลกัน ใครมีความสามารถ หรือถนัดด้านใด ก็ช่วยในด้านนั้น เติมเต็มกันและกัน เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน

ตลอดจน การใช้งานเขียนมาเป็นเครื่องมือเล่าสภาวธรรม มาเป็นตัวเล่าเรื่องสะท้อนแง่มุมในการทำงานร่วมกันในแต่ละสัปดาห์ ผลที่ได้รับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับตัวเข้าหากัน แบบก้าวกระโดด ในการทำงานร่วมกัน ในทุกมิติ ทั้ง ด้านเหตุการณ์ ร่างกาย และจิตใจ หลอมรวมกันมาได้เหนียวแน่นขึ้น ปวารณาขอให้ชี้ขุมทรัพย์กันและกัน ก็ประมาณกันให้เพื่อนดื่มได้ ถนอมน้ำใจกัน เมื่อใช้มติหมู่ ทุกท่านก็พร้อมรับผิดชอบร่วมกัน

จนถึงทุกวันนี้ ทุกท่านต่างก็พากเพียรหาประโยชน์ให้ได้ในแต่ละผัสสะที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานร่วมกัน สนุกสนานในการสู้กับกิเลสในตน บางจังหวะก็มีน้ำตาเล็ดน้ำตาล่วงกันไปก็มี แต่ทุกคนก็มีความเคารพในหมู่กลุ่มและท่านก็ยังอยู่กับกลุ่ม แม้ตัวต้องไกลไปเพื่อภารกิจส่วนตนแต่ก็มาปวารณากับหมู่กลุ่มว่าต้องกลับมาเมื่อโอกาสอำนวย หรือเพื่อไปดูแลสุขภาพ ในบางช่วงเวลาก็ตาม แต่เราก็ยังระลึกถึงกันเสมอ ติดตามข่าวคราวสารทุกข์ สุกดิบกันเสมอ ๆ

และถ้าปัญหาการระบาดของ COVID-19 เบาบางลง พวกเราคุยกันว่าจะนัดพบกันไปรวมพลังโฮมแฮงที่สวนคุรุดิณห์อีกด้วย และจะไปกราบคารวะอาจารย์หมอเขียว ร่วมกันไม่วันใดก็วันหนึ่ง หลายคนยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยด้วยซ้ำไป

คำตอบที่ 6

ตัวอย่างการทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหา การตัดสินใจและผลที่ได้รับ ได้แก่
1 เมื่อได้รับภาระมอบหมายงานจากคุรุ ก็จะนำมาหารือกัน ทำความเข้าใจ ทั้งงานนอกนั้นร่วมกัน ควบคู่ไปกับการทำงานใน ตัวอย่างปัญหาที่พบได้แก่ การทำงานด้านเทคนิค ทำได้เฉพาะบางท่าน กลุ่มก็มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับภาระงานด้านเทคนิค ส่วนสมาชิกที่ไม่สามารถทำงานด้านเทคนิคก็เอาภาระด้านอื่นๆสนับสนุนจนงานลุล่วงไปได้
2 สมาชิกแต่ละคน จัดสรรเวลามาตรวจงานพร้อมกันไม่ได้ จึงทำความตกลงหลังทำความเข้าใจในงานร่วมกันแล้ว มอบหมายให้สามารถจบงานไปได้ โดยไม่ต้องนำกลับมาขอความเห็นอีก มีผลทำให้กลุ่ม ยังสามารถทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายมาได้ แม้จะไม่มากเท่ากลุ่มอื่น และยังพบข้อพร่องอยู่ แต่กลุ่มเราก็ไม่เป็นทุกข์
3 ปัญหาที่พบอีกคือในสัปดาห์สุดท้ายที่ผ่านมา กลุ่มตะวันไม่มีงานส่ง เนื่องจากสมาชิกกลุ่ม ไม่สามารถจัดสรรเวลามาทำงานให้เสร็จทันตามเวลาได้ เมื่อถึงเวลาเข้าชั้นเรียน แม้ได้เห็นผลงานการบ้านของพี่น้องกลุ่มอื่น ก็ไม่เป็นทุกข์ใจ ยอมรับเท่าที่กลุ่มทำได้ ด้วยใจที่เบิกบาน

คำตอบที่ 7

เวลาที่เนื้อหาของการบ้านที่พี่น้องส่งมาไม่เรียบร้อยดี ก็จะหารือกันกับหมู่ตอนตรวจงานเลยว่าควรปรับหรือไม่ ถ้าหมู่ตกลงปรับเราก็จะปรับ หรือรูปที่พี่น้องในทีมทำส่งมามีหลายรูป แต่ไม่ลงตัวว่าจะเลือกรูปไหนดี ก็แก้ปัญหาด้วยการใช้มติหมู่คือช่วยกันโหวตเลือกอีกที เป็นต้น

คำตอบที่ 8

ปัญหาในกลุ่มไม่ค่อยมีถ้ามีปัญหาก็เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเขียนผิดการทำภาพไม่ได้ขนาดก็นำมาแก้ไข้โดยยึดมติหมู่เป็นหลักและก็ได้ใช้เวลาหลังตรวจการบ้านเสร็จมาคุยเรื่องสภาวธรรมของแต่ละท่าน​แล้วได้คำแนะนำเอามาลดละเลิกกิเลสเท่าที่จะทำได้

คำตอบที่ 9

งานนอก-ปัญหาคือเวลาของพี่น้องหมู่กลุ่มมีงานหลายหน้าจึงจัดสรรเวลาทำงาน-ตรวจงานได้ไม่ตรงกัน ได้มีการประชุมอปริหานิยธรรม
ลงมติให้พี่น้องท่านที่สะดวกต่างคนต่างทำแล้วช่วยกันตรวจดูอีกครั้งท่านที่ถนัดอะไรตรงใหนก็ทำ เห็นอะไรก็เขียนบอกเพิ่มการแก้ปัญหา ในเรื่องงานแม้ว่างานออกไปแล้วเห็นจุดพร่องพี่น้องเราหมู่กลุ่มยิ้มรับพร้อมแก้ไขหรือแม้จะทำใหม่ด้วยใจที่เบิกบาน

ส่วนงานใน-พี่น้องหมู่กลุ่มเราได้ทำกันสม่ำเสมอก่อนเริ่มงานนอก ก็คืองานในพี่น้องติดท่านใดติดขัดอะไรในใจเห็นกิเลสตัวใหนพวกเราจะช่วยกันชี้แนะจนล้างกิเลสที่พี่น้องมีหมดไป แม้งานกลุ่มจะออกไปน้อยแทบไม่เลยพี่น้องทุกท่านก็สุขใจได้

คำตอบที่ 10

ปัญหาที่เจอในการทำงานกลุ่มคือ การจัดสรรเวลาที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากพี่น้องแต่ละท่านมีภารกิจหลายด้าน จึงทำให้ไม่สามารถมาตรวจงานร่วมกันได้ จึงหาข้อสรุปด้วยการประชุมอปริหานิยธรรมกันและใช้มติหมู่ในการแก้ปัญหาเรื่องการตรวจงานคือ ให้ทำในรูปแบบเค-ออส (chaos) พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยนรูปแบบการตรวจงาน คือต่างคนต่างตรวจแล้วสื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม ผลที่ได้รับคือ ความลงตัวท่ามกลางความพร่อง พี่น้องผาสุกไม่ทุกข์ใจแม้งานทางรูปจะออกมาพร่องบ้าง แต่ใจไม่ทุกข์

คำตอบที่ 11

“ไม่สามารถจัดสรรเวลาตรวจการบ้านตรงกันได้”
การแก้ปัญหา : ให้พี่น้องที่เป็นเจ้าของบทความส่งการบ้านเข้ามาในห้องไลน์โดยพี่น้องท่านอื่นๆช่วยตรวจ หลังจากนั้นพี่น้องที่บำเพ็ญด้านเทคนิคนำไปลงบทความพร้อมตรวจความเรียบร้อยและพี่น้องที่บำเพ็ญเทคนิคท่านอื่น ๆช่วยตรวจอีกครั้งก่อนเผยแพร่(กลุ่มตะวันมีพี่น้องบำเพ็ญเทคนิค 3ท่าน)
ผลที่ได้รับ : ข้าพเจ้าและพี่น้องทุกท่านเห็นว่าสะดวกดีและทำให้ความรอบคอบและมั่นใจในบทบาทของตนที่ต้องตรวจความละเอียดคนเดียว แม้ในช่วงแรกจะยังมีความบกพร่องอยู่บ้างก็ได้พัฒนาจุดบกพร่องนั้นมาเป็นลำดับ ๆด้วยความเบิกบานใจสนุกในบทบาทที่ได้บำเพ็ญ

คำตอบที่ 12

ปัญหาความพลาด ความพร่องของงานจนเสร็จไม่ทันระยะเวลาที่ต้องส่งงาน แก้ปัญหาโดยใช้มติหมู่กลุ่ม วางงานนั้น ค่อยส่งทีหลัง หรือไม่ต้องส่งงานนั้นเลยก็ได้ ซึ่งก็ทำให้พี่น้องในกลุ่มได้คลายใจ คลายความยึดมั่นถือมั่น ว่างานต้องส่งได้ตามกำหนด

คำตอบที่ 13

– ตัวอย่างปัญหาที่เจอในการทำงานกลุ่มบ่อยครั้ง คือ เนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่เราต้องการ
– การแก้ไขปัญหาที่ข้าพเจ้าทำ คือ เรียบเรียงเนื้อหาเท่าที่มี แล้วส่งกลับไปให้เจ้าของเนื้อหาช่วยเพิ่มเติมอีกครั้ง
– ผลที่ได้รับ คือ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาครบ ก็ดำเนินการต่อให้เสร็จ

2. บางครั้งก็ได้ไม่ยังครบ ก็วางใจ เท่าเนื้อหาเท่าที่มีอยู่ด้วยใจที่เป็นสุข

คำตอบที่ 14

1.การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน – ทั้งทางไลน์และในที่ประชุม บางครั้งการพิมพ์เป็นข้อความ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลคลาดเคลื่อนจากที่แต่ละท่านคิด พูด ทำ จึงทำให้มีสัญญาในการทำงานต่างกัน แก้ยากเรื่องนี้ หลังจากเกิดขึ้น จึงพยายามมาอธิบายในที่ประชุมอีกครั้ง หรือสอบถามกันเท่าที่ได้ ผล คือ เราสบายใจก่อน และได้เห็นชัดเรื่องในวิบากที่จะพาให้ผิดใจกัน

2. การไม่รับฟังกัน – หลายครั้งพี่น้องและตนเองปักมั่นในมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละท่าน จึงทำให้เมื่อต่างฝ่ายบอกกันไป จะสรุปว่าคน หรือเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นไปแล้ว โดยไม่ได้รอฟังอีกฝ่ายอธิบายว่าความจริงเป็นเช่นไร บางครั้งอาจถือสากัน แก้ปัญหาโดยดูวิบากดีร้าย มีโอกาสให้ได้อธิบายก็ทำ ไม่มีโอกาสก็วาง รอวิบากหมดก่อน ใช้ศรัทธาในหมู่มิตรดีว่าทุกท่านมีความดี บางครั้งไม่เข้าใจกันจากความดีที่ทุกท่านตั้งใจทำ ผลที่ได้รับ คือ เราสบายใจก่อน ใจไม่ครุ่นเพราะเข้าใจมากขึ้น

3. สัญญานอินเตอร์เน็ต – ประชุมลำบากในหลายครั้ง เพราะสัญญานอินเตอร์เน็ตไม่ดี บางครั้งก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร ก็วางว่าจะเข้าก็ได้ ไม่เข้าก็ได้ ให้เป็นไปตามธรรม เชื่อชัดว่าพี่น้องทุกท่านเข้าใจและโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รวมมวลกัน ผลที่ได้รับ คือ สบายใจ

4. เวลาในการทำงานที่ไม่แน่นอน – ในแต่ละวันมีการงานที่ไม่ซ้ำกัน มีเหตุปัจจัยไม่เท่ากันในแต่ละวัน ในช่วงที่มีป่วยในบ้านหลายท่าน เข้าออกโรงพยาบาล และครอบครัวต้องการให้ช่วยธุระทางโลก ถึงบางทีว่าง พอก็เหมือนร่างกายอยากรู้เพียนรู้พัก ในกรุงเทพฯถ้าได้ออกจากบ้าน และกลับบ้านจะเพลียมาก ทั้งโควิดทั้งมลพิษมากมาย ขับรถต่อเนื่องรถติด แต่ในเมื่อวิบากให้เราต้องอยู่ตรงนี้ ก็ต้องวางใจให้ผาสุกเท่าที่ทำได้ โลภเกิดนี้ไม่ได้ ทำงานกับหมู่เท่าที่ร่างกายและใจเบิกบาน ไม่บีบคั้นตนเอง ผล คือ โล่งใจมากขึ้น

คำตอบที่ 15

ปัญหาสำคัญที่เจอ คือ เราไม่สามารถจัดสรรเวลามาทำงานหรือตรวจงานพร้อมกันผ่าน ระบบ zoomได้ การตัดสินใจอะไรต่าง ๆ ก็จะไม่ได้พร้อมกันทันที เนื่องจากภาระกิจส่วนตัวของแต่ล่ะท่าน การแก้ปัญหา คือ เมื่อได้รับมอบหมายงานมา ก่อนทำงานทางกลุ่มจะร่วมอปริหานิยธรรมแบ่งหน้าที่กันตามที่แต่ล่ะท่านถนัด เมื่อทำงานแล้วก็ให้ส่งข้อความมาในไลน์ให้พี่น้องหมู่กลุ่มรับทราบและให้พี่น้องร่วมแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ ตามเวลาของแต่ล่ะท่านสะดวก ผล คือ พวกเราสามารถทำงานส่งเผยแพร่ได้เหมือนตอนที่ทำร่วมกันผ่าน zoom ถึงแม้ผลงานอาจจะมีพลาดบ้างพร่องบ้าง แต่ก็เป็นไปตามวิบากจัดสรร พวกเราหมู่กลุ่มยินดีรับได้ด้วยใจเป็นสุขค่ะ

คำตอบที่ 16

เนื่องจากไม่ได้ช่วยพี่น้องทำงาน ปัญหาที่เจอในการทำงานกับพี่น้องจึงไม่มี เเต่ที่มีปัญหา ก็คงจะมีกับตัวเองข้าพเจ้าเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเเต่ไม่ได้ช่วยพี่น้องทำงานเลย รู้สึกว่าตนเองละทิ้งหน้าที่เเละไม่ค่อยเข้าร่วมกลุ่ม การเเก้ปัญหา คือ ฝึกตัดความห่วง ความกังวล ใจ วางใจเพราะร่างกายเราไม่พร้อม คิดว่าเราต้องดูเเลรักษาร่างกายของตัวเองก่อน ถ้าฝืนทำไปจะเป็นการเบียดเบีนยตนเองทั้งร่างกายเเละจิตใจ การที่เราร่วมอนุโมทนาสาธุกับบพี่น้อง เอาใจร่วมทำ น้อมใจทำตามพี่น้อง ก็เป็นพลังร่วมอีกทางหนึ่งเหมือนกัน พอคิดได้ตรงนี้ก็วางใจได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *