Skip to content

กสิกรรมเตรียมปลูกผักกาดขาวมะเขือ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

กสิกรรมเตรียมปลูกผักกาดขาวมะเขือ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

อ.แอนตี้.นครปฐม


การเตรียมดินใส่น้ำหมักชีวภาพน้ำปัสสาวะ

การเตรียมดินในการปลูกผัก ขุดดิน เพิ่งไว้ 1 วัน ใส่น้ำหมักชีวภาพลงไป ใส่น้ำปัสสาวะที่หมักด้วยมูลสัตว์ รดน้ำ พวนดินยกร่องปลูกมะเขือยาวมะเขือเปราะ ผักกาดขาวผักกวางตุ้ง ผักเริ่มเกิดแล้ว

สภาวธรรม กายใจมีสุขสบายไร้ทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *