Skip to content

การปลูกผักชีใบเลื่อย : จิราภรณ์ ทองคู่

การปลูกผักชีใบเลื่อย : นางจิราภรณ์ ทองคู่

ที่ภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ผักชีใบเลื่อยเป็นผักฤทธิ์ร้อน ทานสดหรือสุกก็ได้ วิธีปลูก สำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อยแนะนำปลูกใส่กระถาง การเตรียมดิน นำพืชสีเขียวที่หาได้ สับเป็นชิ้นเล็กๆ ถ้ามีต้นกล้วยก็สับผสมลงไปด้วย นำพืชที่สับแล้วคลุกกับดิน แล้วเอาใส่กระถาง รดด้วยน้ำผสมปัสสาวะ อัตราส่วน 1:10-20 แล้วนำเบี้ยผักชีใบเลื่อยลงปลูก ก็เสร็จ หรือจะเอาต้นผักชีใบเลื่อยที่ซื้อมาจากตลาดแล้วเหลือกินลงปลูกก็ได้

สภาวธรรม มีความสุข ได้ผ่อนคลายและยังได้ผักไร้สารไว้กิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *