Skip to content

ผักบุ้งไร้สารพิษในน้ำ : จิตรา พรหมโคตร

ผักบุ้งไร้สารพิษในน้ำ : จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)

ผักบุ้งเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลูกง่าย วิธีการปลูกผักบุ้งไร้สารพิษในน้ำเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนเมือง

บ้านทาวน์เฮ้า อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองไม่มีพื้นดินปลูกผัก จึงทดลองปลูกผักบุ้งในน้ำ


วิธีการปลูก

1.เตรียมน้ำสำหรับปลูก ใส่น้ำเปล่าประมาณ10 ลิตรผสมน้ำจุลินทรีย์น้ำหมักมะกรูด 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร ใส่กาบมะพร้าวที่หมักน้ำจุลินทรีย์ไว้ 3 วัน หนาประมาณ 1 นิ้ว

2.นำผักบุ้งแช่น้ำ 1 คืน มาโรยบนกาบมะพร้าว ใช้ฝาถังพลาสติกปิดไว้ 1 คืน เพื่อให้เกิดความชื้นในการงอก

สภาวธรรม

ผักบุ้งในน้ำมีสภาพแคระแกรน ไม่โต ระยะเวลาปลูก 15 วันมีความสูงเพียง 13 ซม.ซึ่งปกติทั่วไปจะเป็นต้นอ่อนที่ทานได้แล้ว แต่เราก็ไม่ทุกข์ใจ มีความผาสุกว่าได้เท่านี้ก็ดีมากแล้ว เพราะไม่เคยปลูกมาก่อนเลย เป็นผักบุ้งไร้สารพิษที่เราปลูกเอง ฝึกการพึ่งตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *